Hlavní nabídka

Hlavní strana / Organizační struktura // Stavební úřad

Obsah stránky

Stavební úřad                 

 

Vedoucí odboru  Ing. Jan Hašek 241 021 713 jan.hasek@mujesenice.cz 
       
Právník odboru JUDr. Demeter Hrečín 226 805 934 demeter.hrecin@mujesenice.cz 
       
administrativa Ivona Štrbíková 241 021 729 ivona.strbikova@mujesenice.cz  
administrativa Petra Kollinová 241 021 728 petra.kollinova@mujesenice.cz   
       
Katastrální území: 
Referentka Ing. Klára Mayerová 241 021 734 klara.mayerova@mujesenice.cz  
       
Katastrální území: Vestec, Březová u Zvole, Oleško u Zvole
Referent  Oldřich Koráb  241 021 735 oldrich.korab@mujesenice.cz 
Referentka Ivana Dukátová 226 805 928 ivana.dukatova@mujesenice.cz
Katastrální území: Psáry, Dolní Jirčany
Referentka Milada Vojanová 226 805 935 milada.vojanova@mujesenice.cz   
referentka Ing. Veronika Olivová 241 021 734 veronika.olivova@mujesenice.cz
Katastrální území: Jesenice u Prahy, Horní Jirčany
Referentka Olga Tůmová 241 021 745 olga.tumova@mujesenice.cz 
       
       
Katastrální území: Zdiměřice
Referent Vojtěch Vitouš 241 021 736 vojtech.vitous@mujesenice.cz 
       
Katastrální území: Osnice
Referent Oskar Wohlmuth 241 021 739 oskar.wohlmuth@mujesenice.cz 
       
Katastrální území: Ohrobec, Zvole u Prahy
Referentka Michala Koudelková 226 805 926 michala.koudelkova@mujesenice.cz 
Referentka  Ing. Kamila Pouchlá 241 021 743  kamila.pouchla@mujesenice.cz 

 

Hodiny pro veřejnost

Bez předchozí domluvy ve dnech:

Pondělí:         od 08:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:30 hodin

Středa:           od 08:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:30 hodin

V ostatní dny doporučujeme návštěvu po předchozí telefonické domluvě s příslušným referentem, aby se Vám mohl dostatečně věnovat, případně se na Vaši návštěvu připravit. Mimo úřední dny nemusíte příslušného referenta zastihnout z důvodu jeho výjezdu do terénu nebo jiné předem naplánované činnosti.

*******

Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a dalších souvisejících právních a prováděcích předpisů, zajišťuje výkon obecného stavebního úřadu pro území těchto obcí:  Březová – Oleško, Jesenice, Ohrobec, Psáry, Vestec, Zvole. Jedná se celkem o 11 katastrálních území.

 

Jesenice (k.ú. Jesenice u Prahy, k.ú. Zdiměřice u Prahy, k.ú. Osnice, k.ú. Horní Jirčany)

Psáry (k.ú. Psáry, k.ú. Dolní Jirčany)

Vestec (k.ú. Vestec u Prahy)

Ohrobec (k.ú. Ohrobec)

Zvole (k.ú. Zvole u Prahy)

Březová-Oleško (k.ú. Březová u Zvole, k.ú. Oleško u Zvole)

 

Postupy neupravené stavebním zákonem se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Pro řízení o přestupcích stavební úřad postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a dále v souladu s obecným předpisem, tj. se zákonem č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad je ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) speciálním stavebním úřadem ve věci povolování místních komunikací na území obce Jesenice (tj. v katastrálních územích Jesenice u Prahy, Zdiměřice u Prahy, Osnice a Horní Jirčany). V ostatních případech není stavební úřad příslušný k povolování speciálních staveb – tj. staveb ostatních pozemních komunikací a všech komunikací mimo území obce Jesenice, vodohospodářských staveb, staveb leteckých, staveb drah a na dráze. Tyto činnosti zajišťují speciální stavební úřady podle zvláštních právních předpisů.

Stavebnímu úřadu přísluší ve věcech územního plánování a stavebního řádu dozírat na dodržování ustanovení stavebního zákona a souvisejících právních předpisů včetně prováděcích vyhlášek vydaných k jeho provedení, dbát na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě stavebního zákona, vykonávat soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochranu práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. 

 • vydává územně plánovací informace
 • povoluje dělení a scelování pozemků
 • vede samostatná územní řízení
 • vede zjednodušená územní řízení
 • vede spojená územní a stavební řízení
 • vydává územní souhlas
 • vydává územní souhlas spojený s ohlášením
 • povoluje prodloužení platnosti územních rozhodnutí
 • uděluje souhlasy a vyjádření dle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady
 • vydává souhlasy s ohlášenou stavbou, terénní úpravou nebo zařízením
 • povoluje stavby ve stavebních řízeních
 • povoluje prodloužení platnosti stavebních povolení
 • přijímá oznámení o vydání certifikátu autorizovaným inspektorem
 • povoluje změny staveb před jejich dokončením
 • povoluje předčasné užívání staveb
 • povoluje zkušební provoz
 • povoluje změny ve způsobu užívání staveb
 • povoluje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
 • vydává dodatečné povolení staveb
 • vydává kolaudační souhlas pro užívání stavby
 • vydává písemný souhlas s užíváním stavby
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy, které nahradí územní rozhodnutí nebo stavební povolení
 • povoluje výjimky z obecných technických požadavků na stavby a na využívání území dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb. (bezbariérová) a 501/2006 Sb.
 • provádí kontrolní prohlídky staveb
 • nařizuje údržbu staveb
 • nařizuje provedení nezbytných úprav
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce
 • nařizuje vyklizení staveb
 • nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
 • nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby
 • nařizuje zjednání nápravy při zjištění závady na stavbě, zastavuje práce na stavbě
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • rozhoduje v řízení o přestupcích a správních deliktech
 • spolupracuje s Krajským úřadem Středočeského kraje, zejména s Odborem regionálního rozvoje a výstavby
 • spolupracuje s Katastrálním úřadem Středočeského kraje
 • spolupracuje s dotčenými správními orgány
 • je editorem údajů RÚIAN - základního územního registru adres a nemovitostí
 • zpracovává statistiku vydaných písemností
 • zajišťuje archivaci spisů
 • poskytuje informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • umožňuje osobám, které prokázaly oprávněný zájem, nahlížet do archivní dokumentace
 • vyřizuje další korespondenci
 • vyvěšuje písemnosti vydané odborem na úřední desku
   

Dle § 196, odst. 1, stavebního zákona, lze ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů. Pokud nebude žádost stavebníka podána na příslušném formuláři, nelze ji považovat za žádost podanou dle stavebního zákona.

Patička stránky

Dnes je 27. duben 2017
Svátek má Jaroslav
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
Počasí // In počasí

Kalendář akcí // na duben

Nejbližší připravovaná akce

Zábavný pořad pro dospělé Na to vemte jed!

pátek, 28. duben 2017 // KULTURA

Podněty občanů // ZmapujTo