Hlavní nabídka

Obsah stránky

Stav pořizování změny č. 4 Územního plánu obce Jesenice

Zastupitelstvo obce Jesenice rozhodlo svým usnesením č. 54/12-Z05 ze dne 7.6.2012 o pořízení změny č. 4 ÚP obce Jesenice. Zároveň tímto usnesením schválilo starostu obce, Ing. Pavla Smutného, určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem (MěÚ Černošice) za účelem pořízení změny ÚP. Usneseními zastupitelstva přijatými v roce 2012 a 2013 byly projednány návrhy na pořízení této změny; plošné lokality jsou vyznačeny v přiložených dvou souborech níže.

Na základě těchto usnesení a na základě územně plánovacích podkladů pro tvorbu této změny ÚP byl pořizovatelem – Městským úřadem Černošice, odborem územního plánování, zveřejněn na úřední desce návrh zadání změny ÚP. Obecní úřad Jesenice tento text zveřejnilo na své úřední desce MěÚ Jesenice datem 3.7.2013. Následně po obdržení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a připomínek veřejnosti pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravili návrh zadání a předložili jej ke schválení na zasedání zastupitelstva obce Jesenice, které se konalo 19.9.2013. Na tomto zasedání zastupitelstvo vzalo na vědomí vyhodnocení uplatněných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a připomínek veřejnosti a byl schválen text zadání změny č. 4 ÚP obce Jesenice usnesením č. 083/13-Z05.

Usnesením rady obce Jesenice č. 458/13-R23 ze dne 22.10.2013 byl vybrán projektant PETR FOGLAR – ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ pro pořízení návrhu změny č. 4 ÚP, s nímž byla uzavřena smlouva o dílo datem 6.11.2013 na základě usnesení rady obce č. 487/13-R24 ze dne 05.11.2013. Nové zastupitelstvo obce Jesenice vzešlé z obecních voleb na svém ustavujícím zasedání usnesením č. 068/14-Z05 ze dne 06.11.2014 určilo zastupitelku Ing. arch. Ivu Řehulkovou určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem ve věcech územního plánu obce Jesenice.

Veřejnou vyhláškou – oznámením o doručení návrhu změny č. 4 ÚP obce Jesenice bylo datem 15.5.2015 na úřední desce OÚ Jesenice oznámeno projednání návrhu změny č. 4 ÚP dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tzv. „společné jednání“ dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí se konalo 23.6.2015 a následně po obdržení písemných stanovisek dotčených orgánů a připomínek ostatních subjektů byl text vyhodnocován.

Zastupitelstvo města Jesenice usnesením č. 048/17-Z01 ze dne 19.01.2017 odvolalo z funkce určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace města Ing. arch. Ivu Řehulkovou a určilo do této funkce starostku města, Mgr. Radku Vladykovou.

Pořizovatel, Městský úřad Černošice, odbor územního plánování, veřejnou vyhláškou oznámil veřejné projednání návrhu změny č. 4 ÚP obce Jesenice. Na úřední desce MěÚ Jesenice byla tato veřejná vyhláška zveřejněna datem 16.11.2017. Veřejné projednání návrhu této změny se konalo na MěÚ Jesenice od 18 hodin v pondělí 18.12.2017. Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska. Sousední obce a veřejnost mohly uplatnit námitky a připomínky. Po vyhodnocení uplatněných stanovisek, připomínek a námitek pořizovatelem se 28.6.2018 od 18:00 hod konalo opakované veřejné projednání návrhu změny č.4 ÚP obce Jesenice. Pořizovatel poté opět vyhodnotil veškerá uplatněná stanoviska, připomínky a námitky a předal městu Jesenice kompletní dokumentaci návrhu Změny č.4 ÚPO Jesenice k vydání.

Zastupitelstvo města Jesenice na svém ustavujícím zasedání usnesením č. 098/18-Z06 ze dne 22.11.2018 určilo do funkce určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace města Ing. arch. Ivu Řehulkovou.

Na konci ledna zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že zpracovaný návrh Změny č.4 Územního plánu obce Jesenice bude ještě před jejím vydáním předán k úpravě s požadavkem vrátit do Změny podmínku zpracovat pro vymezené území regulační plán. Ten umožní obci lépe regulovat výstavbu v daném území (prostor bývalého statku a prodejny a skladů SIKO a rozvojové území za parkovištěm a prodejnou LIDL). Myšlenka regulačních plánů není žádnou novinkou, ve Změně č.4 už regulační plány byly, dokonce byly i bez jakýchkoli připomínek projednány s dotčenými orgány státní správy, okolními obcemi a veřejností. Poté ale byly na základě požadavku bývalé starostky Radky Vladykové a usnesení Rady města vypuštěny. Zastupitelstvo se rozhodlo do návrhu Změny č.4 ÚPO Jesenice regulační plán vrátit, neboť je dobrým nástrojem města k dohodě s majiteli pozemků, zejména ohledně vzniku vhodného veřejného prostranství a dobré obsluhy a prostupnosti území. Dokumentace Změny byla v tomto smyslu projektantem upravena a musí být dle zákona znovu projednána.

V pondělí 26.8.2019 od 18 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jesenice, 1.patro, na adrese Budějovická 303, 252 42 Jesenice se bude konat veřejné projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Jesenice.

Podrobné informace ohledně projednávané územně plánovací dokumentace naleznete v přiložených souborech.

26.6.2019 Ing. arch. Iva Řehulková, určený zastupitel města pro územní plánování

změna č.4 úp červen 2019

Název Typ
komplet_NÁVRH A ODŮVODNENÍ_PRO-VP-Z4-06-2019 pdf pdf
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č4 ÚP pdf pdf
Veřejná vyhláška k veřejnému projednání návrhu Změny č.4 ÚP pdf pdf
Z4_výkres koordinační_1-10000-06-2019 pdf pdf
Z4_výkres USES_10000-06-2019 pdf pdf
Z4_výkres základního členění území_10000-06-2019 pdf pdf

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace