Hlavní nabídka

Obsah stránky

Projednali jsme Radě města Jesenice dne 9.5.2019

pondělí, 13. květen 2019 // Starosta města

Informujeme o projednaných bodech Rady města dne 9.5.2019

Text // Jitka Chmelařová


Přítomno bylo téměř celé vedení města a paní tajemnice. Radní Lang byl omluven. V úvodu proběhla kontrola plnění usnesení minulých rad a zastupitelstev.

Prvním projednávaným bodem bylo zahájení zadávacího řízení na akci pořízení cykloboxů v lokalitě v Osnici v ul. K Oboře. Požadavek vznikl od občanů z hůře dostupné lokality, kam nezajíždí školní autobus. Jedná se o zahájení zadávacího řízení v režimu VZMR na dodávku jedné sestavy cykloboxu sestávající se ze 4 boxů pro úschovu kol, vč. pozáručního servisu v lokalitě části Osnice, ul. K Oboře u sběrného hnízda přiléhající k pozemku č. 258/30 k.ú. Osnice. Mělo by se tam vejít 8 bicyklů. Předpokládaná nabídková cena je dle předběžné nabídky společnosti BIKE SAFEBOX ze dne 05/02/2019 cca 300 000,- Kč bez DPH (363 000,- Kč vč. DPH).

Hodnotícími kritérii jsou:

a) Výše nabídkové ceny (v Kč vč. DPH) váha 90 %

b) Hodinová sazba pozáručního servisu po dobu 5 let váha 10 %

Realizace by se měla zahájit po podpisu smlouvy, předpoklad instalace je do 12 týdnů od podpisu smlouvy. Vedení města dlouhodobě podporuje rozvoj cyklodopravy proto Rada schválila text výzvy. 6-0-0

Dalším bodem bylo schválení účetní závěrky MŠ Jesenice. Rada schválila účetní závěrku za rok 2018 zřízené příspěvkové organizace: MATEŘSKÁ ŠKOLA JESENICE, okres Praha – západ, V Úvoze 344, 252 42 Jesenice, IČ: 046 27 997; rada dále schválila převod finančních prostředků z hospodářského výsledku organizace ve výši 403 506,31 Kč takto:

a) v souladu s § 32, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., do fondu odměn ve výši 200 000,-- Kč,

b) v souladu s § 30, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., do rezervního fondu ve výši 203 506,31 Kč;

Z předložených výkazů MŠ Jesenice vyplývá stabilní hospodaření příspěvkové organizace. Oproti roku 2017 došlo k nárůstu výnosů a s nimi souvisejících nákladů. Největší objem příjmů tvoří transfery MŠMT na platy (13,9 mil. Kč), dále příspěvek od zřizovatele (3,6 mil. Kč) a výnosy z hlavní činnosti v podobě stravného, úplaty za vzdělávání a plateb za školní akce (4 mil. Kč). Výnosy z hospodářské činnosti v podobě stravného cizích strávníků a pronájmů činily 206 tis. Kč.

Nejvyšší nákladovou položku představují osobní náklady (13,9 mil. Kč). Oproti roku 2017 se mírně zvýšily náklady na energie, což mimo jiné souvisí i s rozšířením školky o jednu třídu v detašovaném pracovišti v Cedrové ulici. 6-0-0

Rada města dále schválila účetní závěrku za rok 2018 zřízené příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace, K Rybníku 800, 252 42 Jesenice, IČ: 701 07 017, v předloženém znění;

Schválila také převod finančních prostředků z hospodářského výsledku organizace ve výši 434 804,20 Kč takto:

c) v souladu s § 32, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., do fondu odměn ve výši 347 843,00 Kč;

d) v souladu s § 30, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., do rezervního fondu ve výši 86 961,20 Kč;6-0-0

Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Jesenice, k. ú. Osnice – pozemek p. č. 693/2 – TS PZ_6063 U obory II“, se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, na základě žádosti společnosti Elektroštika č. j. MěÚJ/04201/2019, ze dne 28.03.2019, Věcné břemeno je úplatné. Jednorázová úhrada bude ve výši 20.000, - Kč bez DPH. 6-0-0

Dále rada schválila další 4 Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, na základě žádosti. Jednalo se o stávající trafostanice na pozemcích města v lokalitách rodinných domů v Lázních, dále Ke Kocandě, v ulici Ořechová na Mladíkově III. a u vodojemu v Jesenici.

se společností: ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, na základě žádosti č. j. MěÚJ/04201/2019 ze dne 28.03.2019, v předloženém znění; 6-0-0

Rada doporučila nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Jesenice schválit podání žádosti města Jesenice o bezúplatný převod pozemků p. č. 823/15 o výměře 586m2 , p. č. 823/16 o výměře 111m2, p. č. 823/17 o výměře 61m2 a 823/18 o výměře 150 m2, oddělených z pozemku p. č. 823/3 v k. ú. Jesenice u Prahy, geometrickým plánem č. 2406-316/2018, v rámci akce ,,Přechod pro chodce ul. Budějovická, Jesenice“, od Středočeského Kraje, IČ: 708 91 095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5. 6-0-0

Další bod se týkal zadání auditu bezpečnosti pozemních komunikací v souvislosti s plánovanou výstavbou nové Základní školy ve Zdiměřicích. Rada schválila vystavení objednávky na provedení auditu bezpečnosti pozemních komunikací v projektové dokumentaci úprav křižovatky Malebná x Hrnčířská, právnické osobě: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, se sídlem: Konviktská 20, 110 00 Praha 1; IČ: 684 07 700, na základě předložené cenové nabídky ve výši 46.500 Kč bez DPH. Posouzení navrženého dopravního řešení bylo vyžádáno občany města Jesenice na veřejném setkání, kde byl mimo jiné prezentován projekt nové školy. Dále bylo posouzení doporučeno soudním znalcem v oboru dopravních staveb a specialistou na dopravu, z městské části Prahy, jimž byl projekt předložen k posouzení.

Vzhledem k plánované velké kapacitě základní školy, tedy pohybu velkého počtu dětí a předpokládané vysoké kapacitě dopravy v místě, je dobrá bezpečnost dopravního řešení nezbytná. Proto je posouzení navrženého řešení z hlediska bezpečnosti nezbytné. 6-0-0

Rada dále konstatovala, že hluková situace v Jesenici se od doby sepsání petice občanů proti hluku z Pražského okruhu v roce 2010 nezlepšila, spíše se neustále zhoršuje z důvodu trvalého nárůstu dopravy na Pražském okruhu a tím i v Jesenici. Kromě toho je stále aktuální zamýšlené napojení plánované středočeské D3 u Jesenice. Rada proto schválila vystavení objednávky na provedení hlukových měření na 3 měřících místech nepřetržitě po dobu 48 hodin fyzickou osobou: Ing. Josef Drahota, IČ: 137 76 096, DIČ:CZ481224057, sídlem: Americká 2443, 272 01, Kladno – Kročehlavy, na základě předložené cenové nabídky ve výši 75.800 Kč bez DPH, 91.718 Kč vč. DPH 6-0-0

Město Jesenice pořádá dne 4.6. pro své občany celodenní výlet do Starého Plzence a na státní zámek Kozel. Rada schválila harmonogram výletu a finanční příspěvek ve výši 29500,- Kč. Každý účastník hradí 100,-Kč. 6-0-0

Na závěr Rada schválila rozpočtové opatření č. 3/2019, kterým dochází k přesunu z paragrafu „Místní správa – výdaje na pořízení informací“ na paragraf „Ost. Činnost k omezování hluku – pořízení informací“, a to ve výši 100 tisíc Kč. Dále v souvislosti s blížícími se volbami do EP je potřeba alokovat alespoň část prostředků na související výdaje. Do dnešního dne nemáme informace z krajského úřadu o výši poskytnuté dotace, proto jsou zatím předmětem rozpočtového opatření plánované výdaje, které můžou být uskutečněny během května.

Alokace zdrojů na osobní výdaje, případná úprava dalších položek včetně přijaté dotace bude řešena později (alokace na par. je 62 580 Kč). 6-0-0

Zapsala: J. Vidímová, radní

Patička stránky

Dnes je 18. červenec 2019
Svátek má Drahomíra

Kalendář akcí // na červenec

Nejbližší připravovaná akce

Letní kino - Ženy v běhu

18. červenec 2019 // KULTURA

vstupné 80Kč, děti a senioři zdarma. Prodej vstupenek na místě

Mobilní rozhlas // registrace