Hlavní nabídka

Obsah stránky

Projednali jsme na radě města 6.11. 2018

úterý, 13. listopad 2018 // Starosta města

Vážení občané, informujeme o schválených záměrech ze schůze Rady města Jesenice konané dne 6. 11. 2018. Informace naleznete po rozkliknutí tohoto článku. Průběžně budeme vkládat k jednotlivým akcím samostatné články s dalšími informacemi.

Text // Zuzana Mojžíšková


Město

 

 1. Pro zvýšení bezpečnosti chodců, kteří přecházejí z ulice V Lázních přes ulici Zbraslavská směrem k detašovanému pracovišti ZŠ Jesenice, upravíme stávající přechod pro chodce. Rada města schválila uzavření smlouvy se zhotovitelem dle výběrového řízení. Přechod bude předsunut tak, aby ve výhledu nebránila přilehlá zeď. Vedení města tak vychází vstříc mnohým rodičům, kteří si na nepřehledný přechod stěžovali.
 2. Další opatření pro větší bezpečnost chodců proběhne v ulici Sluneční v Jesenici. V ulici bude vybudován chodník místo současné podélné čáry na asfaltu a bude zde také navýšena kapacita parkovacích stání. Od místních obyvatel jsme dostali četné připomínky a podněty k současnému stavu. Příprava na tuto úprava probíhá již od roku 2017, projektová dokumentace i stavební povolení je již vyřízeno. Schválili jsme uzavření smlouvy s dodavatelem s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 516 000,- Kč bez DPH a s termínem realizace od 19. 11. do 7. 12. 2018.
 3. Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě týkající se víceprací, které vznikly při dostavbě chodníku z Mladíkova na Kocandu (II. etapa). Vícepráce ve výši 104 000,- Kč bez DPH), které byly provedeny v původním termínu stanovené smlouvou o dílo, se týkají např.: prodloužení štěrbinového žlabu, zrušení stávajícího sloupu veřejného osvětlení, prodloužení a obetonování koryta, posunutí žlabů, betonového přejezdu atd.
 4. Na základě výsledků vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na odvodnění v lokalitě ulice Labutí ve Zdiměřicích, schválila Rada města uzavření smlouvy s dodavatelem, který podal nejvýhodnější nabídku. Z důvodu neúnosné situace, kdy při deštích v ulici Labutí v blízkosti č. p. 254 voda v nejnižším místě vytéká z šachet a vpustí dešťové kanalizace a zatápí přilehlou komunikaci včetně soukromých pozemků, je potřebné situaci koncepčně dořešit.
 5. Rada města schválila Směrnici č. 7/2018 města Jesenice k příspěvku na platbu poplatku za komunální odpad, která dnem účinnosti plně nahrazuje směrnici č. 2/2017 ve znění dodatku č. 1.  Nová směrnice prošla pouze formálními změnami. Od 13. 11. 2018 platí, že žádost na příspěvek za komunální odpad lzde podat nejpozději 31. 3. daného kalendářního roku. Je to stejné datum, ke kterému je nutno zaplatit poplatek za komunální odpad (jak stanovuje závazná vyhláška č.3/2015).

Škola

 1. Z námětů žákovského parlamentu pro radu města, byl v květnu tohoto roku radními podpořen návrh na rekonstrukci stávajícího venkovního zastřešeného prostoru s betonovými stojany na kola před hlavní budovou ZŠ a ZUŠ Jesenice. Tento přístřešek bude využíván pro účely cykloklubu ZŠJ a altánový prostor (2 stoly a 4 lavice) pro školáky čekající na autobus, družinu apod. Schválili jsme podpis smlouvy s firmou, která zvítězila ve výběrovém řízení. Psali jsme zde.
 2. Rada města schválila podpis smlouvy ke stavbě workoutového hřiště v zahradě ZŠ Jesenice pro využití dětí v družině. Dodavatel podal nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení. Psali jsme zde.
 3. Rada města Jesenice vzala na vědomí účetní výkazy ZŠ a ZUŠ Jesenice k 30. 9. 2018. Zřízené příspěvkové organizace jsou povinny řídit se Pravidly pro schvalování účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a Pravidly vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím ze dne 13. 3. 2018, podle nichž mají účetní výkazy čtvrtletně předkládat.
 4. Dle zákona o finanční kontrole kontrolují územní samosprávné celky hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti. Schválili jsme provedení veřejnosprávní kontroly v ZŠ a ZUŠ Jesenice. Kontrola bude provedena na základě plánu kontrolních činností na rok 2018, který byl schválen Radou města dne 20. 2. 2018. Kontrola se zaměří na mzdovou a personální problematiku. Zaměření kontroly vyplývá z nálezu probíhající kontroly České školní inspekce.
 5. Rada města vzala na vědomí Inspekční činnost v ZŠ a ZUŠ Jesenice, která se konala v termínu od 31. 10. do 05. 11. 2018. Předmětem inspekce bylo hodnocení kvality a efektivity poskytovaného vzdělávání a s ním souvisejících školských služeb, zejména s ohledem na podmínky, průběh a výsledky vzdělávacího procesu. Dále bylo kontrolováno dodržování vybraných právních předpisů, které se k poskytování vzdělávání a školských služeb vztahují. Inspekční zpráva bude vyhotovena do 5. 12. 2018.

Volný čas

 1. Rozšiřujeme možnosti sportovního vyžití ve všech částech města. Schválili jsme texty výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Víceúčelové hřiště Jesenice, Osnice“. Na tomto víceúčelovém rekreačním prostoru budou vybudovány např. prvky pro nácvik jízdy na horském kole:  pumptrackový okruh, překážky sekce skill centra či imitace trailu. Dále pak venkovní posilovna a nebude chybět zařízení parku - lavičky, stojany kol, informační cedule, provozní řád atp. Psali jsme zde.
 2. Záměrem je otevření „Víceúčelového hřiště Jesenice, Osnice“ co nejdříve, protože jsou stále výborné klimatické podmínky. Proto jsme schválili objednávku vybavení venkovní posilovny kvalitními prvky v provedení akátové dřevo.
 3. Rada města schválila finanční příspěvek na tradiční předvánoční setkání seniorů, které se uskuteční ve Společenském centru Jesenice v neděli 9. 12. 2018. Z příspěvku 30 000,- Kč bude hrazena hudba, občerstvení a tombola pro cca 100 seniorů.

Patička stránky

Dnes je 23. květen 2019
Svátek má Vladimír

Kalendář akcí // na květen

Nejbližší připravovaná akce

Cvičení pro seniory

23. květen 2019 // SPORT

Mobilní rozhlas // registrace