Hlavní nabídka

Obsah stránky

Projednali jsme na Radě města Jesenice dne 10.1.2019

středa, 16. leden 2019 // Starosta města

Informujeme o projednaných bodech Rady města dne 10.1.2019

Text // Jitka Chmelařová


Projednali jsme na Radě města Jesenice dne 10.1.2019

Na svém 2. letošním zasedání jsme měli na programu celkem 17 bodů.

Jednání se zúčastnili kromě starosty a obou místostarostů 3 radní. Radní Lang byl omluven.

Prvním bodem jednání bylo schválení smlouvy o dílo s vysoutěženým zhotovitelem nového územního plánu Jesenice, Atelierem T-plan, s.r.o. za nabídkovou cenu 1786000. Na zadání územního plánu se zastupitelstvo usneslo na svém zářijovém zasedání v roce 2018 a v listopadu 2018 byla vypsána veřejná zakázka. Během zadání proběhla úprava textů zadání zejména v kapitole strategického posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu k dopravním stavbám. Byla obeslána řada ateliérů, ale mnoho kanceláří nabídku odmítlo z důvodů nedostatku kapacit. Připravuje se totiž hodně územních plánů. Lhůta výběrového řízení uplynula a muselo by se vypsat nové výběrové řízení a ztrácel by se čas. Přihlásila se jedna společnost, s níž má úřad pro územní plánování Černošice dobrou zkušenost. Atelier T-plan s.r.o. je společnost působící na trhu od roku 2001. Nejprve se začne s pochozím průzkumem, pak bude následovat fáze navrhovací, cca na podzim 2019. Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)

Druhým bodem programu bylo schválení smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodávku veřejného osvětlení cyklostezky Zdiměřice – Drazdy. Tento bod byl vyřazen z jednání rady dne 20.12. na základě podnětu na možnost snížení chromatičnosti světla veřejného osvětlení. Vybudování veřejného osvětlení od bytovek ve Zdiměřicích po autobusové zastávky Sportovní areál Zdiměřice je dlouhodobým požadavkem občanů. Akce navazuje na dokončení cyklostezky Zdiměřice – Drazdy, při které byly položeny chráničky pro pokládky kabelů budoucího VO. Projekt předpokládá přisvětlení stávajících přechodů a vybudování 17 ks nových stožárů VO. Zároveň se počítá s přesunem stávajícího kamerového bodu na stávajícím stožáru u bytovek na nový stožár, který bude umístěn u přechodu pro chodce na stejném místě. Ohledně návrhu na snížení svítivosti, příp. úpravu zabarvení světel z ekologických důvodů, projektant argumentoval tím, že se jedná o komunikaci souběžnou s relativně frekventovanou silnicí, tyto úpravy nedoporučuje z bezpečnostních důvodů (stávající návrh je v souladu s ČSN EN). Lokalita není v místě s předpokladem vyššího výskytu zvěře, kterou by modrá složka mohla výrazně rušit, a navíc by snížení svítivosti přineslo vyšší energetickou náročnost (cca 20–30 %) a s tím vyšší náklady na provoz VO. 6-0-0

Rada vzala na vědomí vyrozumění Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17.12.2018 o nedoporučení žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost – OPZ 80, Prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa na financování projektu „Řízení rozvoje veřejnoprávní korporace města Jesenice“.

Společnost DYNATECH s.r.o. představila Radě města Jesenice v r. 2017 svůj produkt – software, který poskytuje komplexní řešení pro efektivní řízení příspěvkových organizací. V případě města Jesenice se jedná o předškolní a školní zařízení. Předmětem předpokládaného projektu bylo pořízení tří nových informačních systémů včetně pořízení příslušného software, aby komunikace mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi byla realizována jednotným a koordinovaným způsobem. Cílem projektu bylo zvyšování efektivity a transparentnosti města Jesenice skrze rozvoj a využití nových informačních a komunikačních systémů. Hlavní výhodou systému by měla být srovnatelnost informací výstupů. Jednotná účetní analytika navíc měla umožňovat sledovat v potřebném detailu určité typy nákladů, nakládání s majetkem nebo tvorbu fondů. Další firma byla na základě Smlouvy o dílo pověřena zpracováním první žádosti a její následnou administrací (včetně vypracování Studie proveditelnosti). Žádost se podávala v rámci 28. Výzvy IROP – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II., vyhlášené MMR a byla odeslána v září 2017. V lednu 2018 však bylo město Jesenice informováno o tom, že z důvodu vysokého převisu žádostí nad alokací výzvy byla žádost Řídícím orgánem IROP vyřazena z další administrace. Z důvodu nemožnosti navýšení alokace k této výzvě nebylo možné využít ani možnosti zařazení mezi náhradní projekty.

HCM COMPUTERS, s.r.o. byl na základě Smlouvy o poskytování služeb pověřen vypracováním a podáním druhé žádosti o dotaci, v rámci Operačního programu zaměstnanost – OPZ 80, Prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa, který se jevil jako vhodný pro záměry města na pořízení SW. Projekt pod názvem „Řízení rozvoje veřejnoprávní korporace města Jesenice“ byl podán v červnu 2018.

Rada na základě výše uvedeného a zkušeností pracovníků příspěvkových organizací nedoporučuje v implementaci nadále pokračovat. 6-0-0

V dalším bodu rada schválila návrh Dodatku č.1 k SERVISNÍ SMLOUVĚ č. 491160007 programové vybavení CODEXIS. Bod byl odložen z jednání Rady města č. 52 ze dne 20.12.2018, z důvodu prověření užívání programového vybavení. Pan místostarosta Martin Kuruc tuto skutečnost prověřil a doporučil návrh usnesení ke schválení. Nakoupeno je celkem 15 licencí. Předmětem smlouvy je poskytnutí odběrateli licenci k užití programového vybavení právní informační systém CODEXIS. Nadpoloviční většina městského úřadu tento systém využívá. 6-0-0

Dalších 9 bodů programu se týkalo zřízení komisí rady města a jmenování jejich předsedů a doposud nominovaných členů.

Komise investiční

Předseda: Vladimír Koblasa Členové: Lukáš Česnek, Šárka Fruncová, Vladimír Kašpar, Tomáš Říčka, Radim Brňák, Petr Slowik

Komise pro kulturu a spolky

Předsedkyně: Jana Vidímová Členové: Jarmila Škvrnová, Anna Crhová, Roman Čelikovský, Jana Kolářová, Světlana Vrbková, Věra Šeráková

Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality

Předseda: Pavel Ondráček Členové : Krasimir Banchev, Patrik Cvachovec, Martin Čížek, Jitka Dorazilová, Lada Duchoňová, Daniel Kalášek, Hana Kasalová, Vladimír Koblasa, Martin Lang, Sylvie Marešová, Michal Urbánek, Renata Voláková, Stanislav Zíma

Komise pro sport

Předseda: Martin Lang Členové: Jana Burešová, Naděžda Karasová, Jana Kolářová, Renata Mengerová, Petra Quirsfeldová, Pavel Rejman, Antonín Šimek, Václav Vidím, Jan Voborský

Komise pro školství a vzdělávání

Předsedkyně: Světlana Vrbková Členové: Tereza Brožová, Lenka Bukovanská, Petra Koblasová, Zlata Marková, Tatiana Nadymáčková, Jan Purkar, Pavel Říčka, Helena Švandová

Komise sociální a zdravotní

Zřízení této komise je odloženo na další jednání rady, z důvodů upřesnění nominace jejích členů.

Komise pro životní prostředí a veřejnou zeleň

Předsedkyně: Renata Voláková Členové: Alex Asgari, Roman Čelikovský, Stanislav Hrabal, Jarmila Kašparová, Petra Koblasová, Martin Lang, Igor Soós, Lucie Žižková

Komise rozvoje území

Nominováni: Martin Čížek, Tomáš Říčka, Patrik Cvachovec Odvolán: Radek Janeba Usnesením č. 759/18 – R52 ze dne 20. 12. 2018 byl zvolen nový předseda PK v souladu se zákonem a další nově zvolení členové PK. Z povodňové komise z roku 2015 zůstal nadále v komisi velitel MP pan Hykl a člen JSDH pan Vaněček. Zbývající členy, kteří již nejsou v nově aktualizované povodňové komisi z 20. 12. 2018 je vhodné odvolat a informovat je o přijatém usnesení. Na základě výše uvedeného byli odvoláni původní členové povodňové komise Radka Vladyková, Radek Zápotocký, Radek Janeba, Tomáš Tesárek, Mirek Kuník. 6-0-0

Na základě informací poskytnutých sociální pracovnicí Města Jesenice máme stále více klientů s velmi nízkými příjmy, ať se jedná o seniory, zdravotně postižené nebo matky samoživitelky, kterým zbývá po odečtení nezbytně nutných životních nákladů jen velmi málo prostředků na ošacení, léky, jídlo. Proto rada pověřila starostu města podpisem smlouvy s potravinovou bankou na poskytnutí potravinové pomoci za paušální částku 3000,- Kč ročně. Výhodou je blízkost výdejového místa v Modleticích. 6-0-0

Dalším bodem schůze bylo uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.18/335 se spol. DATA AUTOTRANS s.r.o.. Ta se jako jediný dopravce přihlásila do výběrového řízení k realizaci projektu „Provozování školního autobusu“ a v prosinci 2018 byla podepsána smlouva. V rámci podmínek výběrového řízení byl sice definován počet míst, které autobusy musí mít, nebylo ale počítáno s tím, že dopravce (který nemá ve vozovém parku ani jeden linkový autobus) nebude mít v autobusu zájezdového typu ani jedno místo k stání, protože jeho autobusy nejsou vybaveny madly k držení a v rámci bezpečnosti dětí dopravce nedovolí ani sezení více dětí na jednom sedadle. Tímto vznikl městu problém, protože jsou spoje, o které má zájem víc jak 50 dětí někdy dokonce 70 dětí. Takové množství nebylo předem známo. Dopravce nám v lednu 2019 vyšel vstříc a nasadil na všechny spoje autobusy s větší kapacitou (57+1), bez navýšení cen. Město musí pouze doplatit další autobus s kapacitou 27 míst, který posiluje nejvytíženější linku č. 2, jezdící v odpoledních hodinách. Od února bude muset město hledat další řešení. 6-0-0

Poslední řádné body se týkaly návrhu rozpočtu města Jesenice a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019-2023. Město tímto dokumentem naplňuje povinnost danou zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Střednědobý výhled rozpočtu se podle zákona vytváří na období dvou až pěti let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje minimálně souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovatelných záměrů. Pro následující období je předkládán pouze dokument s náležitostmi uváděnými v § 3 citovaného zákona. Oproti minulým dvěma rokům není současně předkládána analýza finančního zdraví (rating), která mimo jiné stanovila strop bezpečného úvěrového zatížení k financování cílů.

Předložený návrh střednědobého výhledu však na minulé dokumenty navazuje a hospodaření města se řídí doporučeními např. co do výše úvěrového rámce. Střednědobý úvěrový rámec vychází z postupného mírného navyšování příjmů v meziročním nárůstu průměrně o 1 %, výdaje rostou rychleji.

Město čeká v letech 2019 – 2020 či 2021 zásadní investice, a to stavba nové ZŠ a intenzifikace ČOV. Na financování akcí budou kromě vlastních zdrojů využity rovněž prostředky z úvěru a z dotací. Město bude čerpat úvěr až do výše 225 mil. Kč. Dokument musí být ze zákona zveřejněn na úřední desce. Rada doporučila oba návrhy předložit finančnímu výboru a následně nejbližšímu zasedání zastupitelstva. 6-0-0

Po řádném jednání rady byla diskutována koncepce nového otevřeného radničního periodika. Jako hosté se dostavili paní Bruková, která dočasně rediguje Jesenický kurýr a pan Brož. Šlo o představení vizí transparentnosti radničního periodika na základě příkladu libereckého zpravodaje. Jednání budou dále pokračovat po oslovení všech zvolených subjektů.

Zapsala: Jana Vidímová

Patička stránky

Dnes je 23. srpen 2019
Svátek má Sandra

Kalendář akcí // na srpen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo sv.Bartoloměj

25. srpen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace