Hlavní nabídka

Obsah stránky

Projednali jsme na Radě města Jesenice dne 22.8.2019

úterý, 17. září 2019 // Starosta města

Informujeme o projednaných bodech rady města 22.8.2019

Text // Jitka Chmelařová


Rada zasedla v počtu 6 radních, přítomny byly též paní tajemnice a vedoucí odboru vnitřních věcí. Na programu bylo celkem 19 řádných bodů, kontrola usnesení minulých rad byla odložena na další schůzi rady dne 5.9.2019.

Prvním řádným bodem bylo schválení rozpočtu a harmonogramu tradiční akce „Loučení s prázdninami“. Půjde o fesťákový program plný hudby a zábavy pro celou rodinu. Město se rozhodlo po pozitivní zkušenosti se Sportovním dnem uspořádat Loučení na hřišti Funpark ve Zdiměřicích. Pro návštěvníky bude Funzóna včetně skákacích atrakcí a trampolín k dispozici zdarma po dobu trvání akce od 15hod.-20hod. Sportoviště budou k dispozici zdarma od 15hod do 17hod. V rámci hudebního bloku vystoupí kapely Meziměsto s místní účastí, hlavní tahák odpoledne poprocková kapela Hodiny a na závěr také sousedská punkrocková kapela Hemeroid Revival. K tomu dílničky a bohaté občerstvení. Rozpočet cca 91000,- odpovídá rozpočtu akce v minulých letech. 6-0-0

Rada schválila Smlouvu o zřízení služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., kterou se zřídí věcné břemeno k trafostanici, která je částí na pozemku města Jesenice p. č. 684 v k. ú. Osnice. Věcné břemeno je úplatné. Jednorázová úhrada za trafostanici bude ve výši 20.000 Kč bez DPH. 6-0-0

Rada souhlasila se zveřejněním záměru změny předmětu nájmu. S nájemcem části pozemku p. č. 819/2 v k. ú. Osnice, o velikosti cca 600 m2, na základě Nájemní smlouvy č. 01/063, uzavřené dne 3.1.2001, vešlo město Jesenice v jednání ohledně uzavření Dodatku č. 1, jehož předmětem bude posunutí plochy k pronájmu, z důvodu směny pozemku se sousedním majitelem pozemku. Protože se jedná o úpravu předmětu nájmu, je nutné tuto skutečnost zveřejnit formou vyvěšení záměru. Změnou smlouvy o nájmu je změna předmětu nájmu, se zachováním výměry. 6-0-0

Rada schválila zápis č.16/2019 Komise pro vyřazování majetku ze dne 19.8., na jehož základě došlo k vyřazení již neopravitelného majetku. Jedná se o věci poškozené, bez možnosti opravy. Karta majetku je opatřena podpisem odpovědné osoby, která zničený kus oznámila a předala k projednání komisi. Komise konstatuje, že výše uvedený majetek nevykazuje známky záměrného poškození a nelze jej opravit, případně by byla oprava nerentabilní, převyšující náklady na pořízení nového majetku. Převážně se jedná o vybavení kanceláří, kdy nábytek a další vybavení bylo pořízeno v letech 1993–2015, celková pořizovací hodnota je 51 171 Kč. Vahadlové houpačky z dětských hřišť: ul. Platanová – Jesenice, ul. Hlavní – Osnice, ul. Vavřínová – Osnice, pořizovací hodnota je 6 212,- Kč. Tyto houpačky jsou navrženy k vyřazení na základě revizní zprávy ze dne 11 - 12. 7. 2019. 6-0-0

Rada schválila refundaci mzdových prostředků pro MŠ Kamarád. Zřizovatel v souladu s § 28 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. Paní ředitelka Gabrielová požádala o dorovnání rozpočtu na platy zaměstnanců za vyplacené mzdy paní ředitelce Šárce Wagenknechtové v měsíci květen a červen 2019. Zřizovatel byl informován o nedostatku mzdových prostředků předem, v době, kdy byla řízením MŠ KAMARÁD dočasně pověřena Mgr. Šárka Wagenknechtová, usnesením č. 199/19-R16 ze dne 02.05.2019. Mzda byla vyplacena na základě pověření řízením MŠ KAMARÁD a to z mzdových prostředků MŠ KAMARÁD. 6-0-0

Rada schválila v souladu s pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu určených směrnicí č. 1/2017 ze dne 21.11.2017: a) navýšení ceny díla o položku týkající se výkazu výměr chybějící konstrukční vrstvy v běžecké dráze; b) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo číslo 19/179 ze dne 10.6.2019, se společností: VYSSPA Sports Technology s.r.o., v celkové výši 65 600 Kč bez DPH. Na základě připomínky zhotovitele projektu „Běžecká dráha“ jsme obdrželi připomínku o chybějící položce ve výkazu výměr – jedna z podkladových vrstev běžecké dráhy. Vrstva štěrkodrti, která slouží k pozvolné akumulaci dešťových vod, na ploše 512,5 m2 v ceně 128 Kč/m2 v celkové ceně 65 600 Kč bez DPH. Z vyjádření odpovědného projektanta vyplynulo, že nedopatřením tato položka vypadla z výkazu výměr. 6-0-0

Rada pověřila Ing. Jana Slance jednáním o podmínkách provozu a zajištění správy vodohospodářského infrastrukturního majetku města Jesenice a kontrole dodržování smluv ze strany provozovatele vodohospodářské infrastruktury pro město Jesenice. Veškeré změny smluv a další rozhodování je i nadále plně v kompetenci Rady města Jesenice. Výstupy jednání a veškeré návrhy, budou prostřednictvím místostarosty Martina Kuruce předkládány k posouzení a rozhodnutí Radě města Jesenice. 6-0-0

Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč za účelem úhrady části nákladů na zajištění účasti na Mistrovství světa mládeže v šachu účastnici z Jesenice – Horní Jirčany, prostřednictvím spolku: Šachový svaz České republiky z. s 6-0-0

Rada schválila v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Směrnici S 04/2019 - Změnová směrnice o usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na území obce, která mění a nahrazuje Směrnici ze dne 26. 06. 2018 o usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na území obce. Původní Směrnice obsahovala rozpor ve stanovení jednorázové odměny za zřízení věcného břemene pro účely výstavby a provozování sítí, která byla výrazně nižší (10,-Kč za 1bm) oproti jiným subjektům, které hradily za zřízení věcného břemene částku ve výši 700 Kč za jeden běžný metr, na základě usnesení Rady města Jesenice č. 253/18-R19 ze dne 2. 5. 2018, které vycházelo ze znaleckého posudku. Původní směrnice také obsahovala ujednání o nulovém poplatku za zábor veřejného prostranství, což odporuje vyhlášce města, jejíž případné změny jsou výhradní kompetencí zastupitelstva. 6-0-0

Další bod, týkající se návrhu Realizační smlouvy k výstavbě Metropolitní sítě se společností ÚVT Internet s.r.o. byl odložen z důvodu rozporu se Směrnicí S 04/19. 6-0-0

Rada povolila na základě žádosti ředitelky ZŠ a ZUŠ Jesenice výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 žáků, zřízené příspěvkové organizaci: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace, IČ: 701 07 017, na základě žádosti č. j.: MěÚJ/10848/2019 ze dne 21. 8. 2019, pro školní rok 2019/2020, za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, a to v 4. a 5. ročníku a školní družině takto: 4. A do počtu 34 žáků, 4. B do počtu 34 žáků, 5. A do počtu 34 žáků, všech 13 oddělení školní družiny do počtu 34 žáků;6-0-0

Rada schválila uzavření Smlouvy o běžném účtu a 3M termínovaného účtu se společností UniCredit Bank CR and Slovakia a.s., která nabídla městu Jesenici zhodnocení finančních prostředků formou: - úročeného BÚ sazbou 1,5 % p.a.; - 3M termínovaného vkladu se sazbou 1,6 % p.a. - V současné době Město Jesenice využívá běžné účty a bankovní produkty ke zhodnocování volných finančních prostředků u bankovních domů KB, ČSOB a ČNB. 6-0-0

Rada schválila Rozpočtové opatření č.8/2019. Ke změnám dochází na příjmové i výdajové straně rozpočtu. Projednání návrhu rozpočtového opatření je dle usn. 124/17-Z07 ze dne 19.12.2017 v kompetenci Rady města Jesenice. Na příjmové straně rozpočtu dochází k alokaci a úpravě dotačních prostředků. Na výdajové straně dochází jednak k alokaci a úpravě dotačních zdrojů (objem těchto prostředků se nezapočítává do limitu pro kompetenci rady na provádění rozpočtových opatření), jednak k přesunu prostředků mezi paragrafy, tj. navýšení paragrafů v objemu 1 208 000 Kč oproti snížení prostředků na jiném paragrafu ve stejném objemu (limit pro RO je 3 000 000 Kč měsíčně). 6-0-0

Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene přípojky pro stavbu RD. Dne 22.7.2019 byla pod č.j. MěÚJ /09422/2019 podána žádost o uzavření Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene přípojky pro stavbu vodovodní přípojky na parc. č. 1561 v k. ú. Jesenice u Prahy, zapsané na LV č. 10001 u KÚ pro Stř. kraj, pracoviště Praha – západ. Jedná se o vodovodní přípojku k jednomu RD na parcele p. č. 777/7 v k. ú. Jesenice u Prahy. Věcné břemeno je úplatné jednorázovou částkou ve výši 700,-Kč/m bez DPH. 6-0-0

Další bod týkající se uzavření Rámcové dohody o poskytování péče o městskou okrasnou zeleň byl dočasně odložen. Rada zrušila VZMR na zpracování projektové dokumentace na akci Dům s pečovatelskými byty a mateřskou školou v Horních Jirčanech. Důvodem zrušení byla skutečnost, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. Na dotčených pozemcích byla v minulosti povolena stavba pohostinského zařízení s ubytováním. V roce 2018 rada města Jesenice rozhodla o přepracování dokumentace na mateřskou školu pro 80 dětí a 8 malometrážních bytů a formou změny stavby před dokončením byla tato stavba povolena. Po vyhodnocení potřeby na umístění cca 25–30 dětí ve věku 3 – 6 let s trvalým bydlištěm v Horních Jirčanech do mateřské školy, rada města rozhodla o nepokračování v původním záměru. Současně byla sociální komisí vyhodnocena potřeba řešit zařízení pro seniory, přičemž jako nejvhodnější byla doporučena stavba domu s pečovatelskými byty a 1 třídou mateřské školy. Z těchto důvodů byl radě města Jesenice předložen návrh na přepracování projektu na dům s pečovatelskou službou a jednou třídou mateřské školy pro 28 dětí. Bohužel se ale nepřihlásil žádný zájmece. 6-0-0

Rada schválila uzavření Smlouvy o dílo s firmou HES stavební s.r.o., vítězem výběrového řízení na akci výstavby vodovodu a veřejného osvětlení v ulici Slepá v Horních Jirčanech za celkovou cenu 2 079 077,51 Kč bez DPH.6-0-0

Rada dále schválila zadání VZMR a uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na akci „Zelená páteř Jesenice“ s firmou Design for landscape s.r.o. za celkovou cenu 440000,- bez DPH. V dané lhůtě dorazily 3 velmi kvalitní nabídky, z nichž na základě hodnotících kritérii vyšel vítěz. 6-0-0

Rada schválila zadání a text výzvy na VZMR na nákup nového nákladního vozidla. Předpokládaná nabídková cena je stanovena na 1 699 000 Kč bez DPH. Souhrnná částka nemá v režimu VZMR překročit 2 000 000 Kč bez DPH. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 6-0-0

Posledním bodem rada schválila harmonogram a rozpočet 2 koncertů pro mladší generaci. Na den 29.11. je naplánován koncert Adama Mišíka. Půjde o 60 min koncert. Vstupné je navrženo ve výši 200,-Kč a po 1.10. se zvyšuje na 250,-Kč. Další koncert je naplánován na 24.1.2020 a půjde o kapelu Perutě s Milanem Peroutkou, vstupné navrženo obdobně 200,- a po 1.12. za 250,-Kč. 6-0-0

Zapsala: Jana Vidímová

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace