Hlavní nabídka

Obsah stránky

Projednali jsme na Radě města Jesenice dne 28.2.2019

čtvrtek, 07. březen 2019 // Starosta města

Informujeme o projednaných bodech na Radě města dne 28.2.2019

Text // Jitka Chmelařová


Posledního únorového dne měla rada na programu více jak 13 bodů. Přítomni byli vedle starosty a obou místostarostů všichni radní, omluven byl radní Lang.

Prvním bodem byla kontrola plnění usnesení minulých rad.

Rada dále schválila Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční finanční podpory Kvalitnímu podzimu života, z.ú. v roce 2019 ve výši 50000,-Kč. Kvalitní podzim života, z.ú., poskytuje pečovatelskou službu pro občany Jesenice, kteří se na ni obrátí přímo nebo v případech, kdy kapacita poskytování pečovatelské služby společností Most k domovu s.r.o. již nepostačuje. Doplňuje též rozvoz obědů, protože rovněž kapacita auta a pečovatelek Mostu k domovu již nestačí pokrýt požadavky seniorů a zdravotně postižených, kterých každoročně přibývá. 6-0-0

Rada doporučila Zastupitelstvu města Jesenice uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční finanční podpory ústavu: Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú. Most k domovu zajišťuje pečovatelskou službu od r. 2008. V současné době zajišťují péči dvě pečovatelky na plný úvazek – právě na jejich činnost je požadována tato dotace (mzdy, auta, pohonné hmoty, telefony apod…). Protože obyvatel potřebujících pomoc při zajišťování svých životních potřeb neustálé přibývá a zvyšují se i náklady PS, stávající částka, kterou Město Jesenice poskytuje, náklady nepokrývá. Stávající dotace činí 45 000 Kč/měsíc, nový požadavek je 60 000 Kč/měsíc. 6-0-0

Dalším bodem byla revokace usnesení rady města č. 44/19R04 ze dne 23.01.2019; uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo 18/049 ze dne 21.02.2019, o provozování senior taxi, se společností: ROSI LOGISTIK s.r.o. Službu senioři využívají, cílové destinace budou upraveny podle frekvence využití a dojde ke snížení maximální fakturované částky z 1 000 000,- Kč bez DPH na 700 000,- Kč bez DPH. Změny budou zveřejněny na webu a v Jesenickém kurýru. 5-0-1

Rada dále schválila výpověď na pronájem části pozemku v katastru Jesenice. Jedná se o pěšinu k Jesenickému hřbitovu. Minulý týden byla pěšina přeložena na pozemek města Jesenice a smlouva tudíž pozbyla významu. 5-0-1

Rada vzala na vědomí žádost města Jesenice o bezúplatný převod pozemku a doporučila předložit žádost na nebližším ZZ dne 21.3.2019. Na základě Smlouvy o výpůjčce č. 17/210 byla realizována stavba v akci „Chodník od MU k LIDLU – ulice Budějovická na pozemcích p. č. 823/12 o výměře 130 m2 a p. č. 823/13 o výměře 68 m2 , oddělených z pozemku p. č. 823/3 k. ú. Jesenice. Pozemek je v majetku Středočeského kraje, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. KSÚS předběžně souhlasí s bezúplatným převodem zastavěných pozemků do majetku města Jesenice.

Rada schválila darovací smlouvu spolku Kočičí a psí azyl. Darovací smlouva byla vyhotovena na základě žádosti o poskytnutí příspěvku ve výši 5.621 Kč, která byla projednaná a schválená na Radě města ze dne 13.12.2018.5-0-0

Rada vzala na vědomí nabídku společnosti EURO CONSORCIUM s.r.o na darování pozemku. Dotčený pozemek je komunikace ukončující ulici Ibišková. Na pozemku váznou věcná břemena inženýrských sítí a věcné břemeno chůze a jízdy. Rada vzala nabídku na vědomí a doporučila předložit na nejbližším ZZ dne 21.3.2019.

Rada aktualizovala složení Komise sociální a zdravotní o další členku, radní s kompetencí za sociální oblast. Jmenovala novou členku do komise pro školství a vzdělávání a nového člena KRÚ. Vzala na vědomí rezignaci člena Komise pro dopravu a bezpečnost. 6-0-0

Rada svěřila starostovi města nevyhrazené kompetence Rady, a to pravomoc rozhodování o uzavírání dodatků ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy. Smlouvy o veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na jednotlivé autobusové linky byly uzavírány většinou již od roku 2009, následně jsou ke každé z linek uzavírány každoročně dodatky o pokračování služby. 6-0-0

Rada schválila Smlouvu o dílo s vysoutěženým zhotovitelem Dirty Parks s.r.o. na vybudování víceúčelového hřiště v Osnici s pumptrackovými dráhami. Jednalo se o bod odložený na minulé schůzi rady, kdy byl zhotovitel požádán vyčíslit náklady na údržbu. Jelikož půjde o hlinitopísčitý zhutněný povrch, bude vyžadovat každoroční jarní velkou údržbu. Předpokládané náklady jsou pumptrack: 35 000,-Kč skoky lavice: 22 000,-Kč, přístupový trail: 7500,-Kč. Po vyjasnění rada navrženou Smlouvu schválila. Půjde o první projekt pro všechny věkové kategorie.

Rada schválila dodatek ke smlouvě o zajištění provozu školního autobusu. Dodatkem se upravuje jízdní řád, došlo k přidání jednoho odpoledního spoje navíc, čímž se navýšila přepravní kapacita a rovněž přináší vyšší flexibilitu pro žáky základní školy mezi 13. a 15. hodinou.

Zapsala : Jana Vidímová

Patička stránky

Dnes je 23. květen 2019
Svátek má Vladimír

Kalendář akcí // na květen

Nejbližší připravovaná akce

Cvičení pro seniory

23. květen 2019 // SPORT

Mobilní rozhlas // registrace