Hlavní nabídka

Obsah stránky

Schválili jsme…

středa, 19. duben 2017 // Město

Vážení občané, informujeme o schválených záměrech ze zasedání Rady města Jesenice konané dne 12. 04. 2017. Informace o připravovaných investičních a kulturních akcích naleznete po rozkliknutí tohoto článku. Průběžně budeme vkládat k jednotlivým akcím samostatné články s dalšími informacemi.

Text // Hana Svobodová


  1. Uplatnili jsme jako dotčená obec připomínky k Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy – požádali jsme Magistrát hlavního města Prahy, aby koordinoval aktualizaci Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy s probíhající aktualizací Zásad územního rozvoje Středočeského kraje za účasti města Jesenice z důvodu různých názorových podob projednávaných dokumentů.
  2. Schválili jsme uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem HES Stavební s.r.o., veřejné zakázky „Pás pro chodce v ul. Hrnčířská (Zdiměřice – Drazdy)“ - z důvodu chybějícího chodníku v dané lokalitě a návaznosti na právě budovanou část cyklostezky Zdiměřice - Drazdy, je potřebné dořešit dopravní situaci.
  3. Schválili jsme zveřejnění záměru na  prodej pozemku parc. č. 217/124 v k. ú. Horní Jirčany.
  4. Rada města Jesenice dále schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, jejímž předmětem jsou nemovitosti, které město využívá pro účely mateřské školky, tímto dodatkem se prodlužuje doba trvání nájmu do 27.9.2022.
  5. Rada města Jesenice rovněž schválila podání dotační žádosti z rozpočtu Středočeského kraje, z „Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS“, na pořízení izolovaných dýchacích přístrojů přetlakových v počtu 3 ks pro jednotku SDH Osnice.
  6. Dále jsme schválili uzavření smlouvy o dílo s paní Ing. Duškovou, IČ: 610 24 988 – předmětem smlouvy je doplnění chodníku pro chodce podél ul. Hrnčířská v délce cca 60 m vč. odvodnění chodníku a přilehlé komunikace již od přechodu před č. p. 5 se zaústěním do stávající dešťové kanalizace v ul. Labutí a návrh veřejného osvětlení křižovatky v křížení ul. Hrnčířská, Zdiměřická, Labutí ve Zdiměřicích a doplnění přechodu pro chodce (místo stávajícího místa pro přecházení), který bude stavebně řešen jako zpomalovací prvek.
  7. Rada města Jesenice odsouhlasila, v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, předložit kanalizační řád stokové sítě města Jesenice v povodí čistírny odpadních vod (ČOV) Průhonice, zpracovaný provozovatelem vodohospodářského (VH) majetku města Jesenice 1. SčV, a. s., příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení - účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami; kanalizační řád je nutné aktualizovat v pravidelných intervalech nebo v případě změny skutečností, nejdéle však po 5 letech od schválení kanalizačního řádu.
  8. Rada města Jesenice dále vzala na vědomí návrh Zřizovací listiny ZŠ ve Zdiměřicích. Tento návrh bude po dořešení plného znění předložen dále Zastupitelstvu města Jesenice - vzhledem k plánované výstavbě ZŠ ve Zdiměřicích a čerpání finančních prostředků z dotačního titulu je nutné zřídit novou PO a vytvořit novou Zřizovací listinu, která byla předložena Radě k posouzení.
  9. Rada města Jesenice dále vzala na vědomí uzavírku ul. K Hrnčířům, která bude průjezdná obousměrně pouze pro BUS MHD a IZS od 15. 5. do 30. 6. 2017 a úplnou uzavírku ul. K Šeberovu od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 – veškeré možné varianty byly pečlivě zváženy a tato varianta vzešla jako plošně přijatelná na koordinační schůzce za účasti města Jesenice.  
  10. Rada města Jesenice dále vzala na vědomí žádost AGRO Jesenice u Prahy a.s. o povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do městských částí Zdiměřice, Osnice a Kocanda v termínech od 1. 3. 2017 do 30. 11. 2017 – průjezd byl odsouhlasen pro výkon sezonních zemědělských prací.

 

Patička stránky

Dnes je 18. listopad 2017
Svátek má Romana
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
Kalendář akcí // na listopad

Nejbližší připravovaná akce

Cvičení seniorů

23. listopad 2017 // KULTURA

Podněty občanů // ZmapujTo

ZmapujTo.cz

Mobilní aplikace a web www.ZmapujTo.cz
Vám přináší nástroj pro nahlášení problémů
ve Vašem okolí či podnětů na zlepšení.

Nové hlášení