Hlavní nabídka

Obsah stránky

Finanční odbor                            

Do správy Finančního odboru spadá kompletní správa financí a rozpočtu města. Odbor finanční se tak stará o chod pokladny, vyřizuje veškeré fakturace města a vedení jejího účetnictví. Odbor má na starost dále mzdové záležitosti městského úřadu a především pak správu rozpočtu města.

 

Kontakty na zaměstnance Finančního odboru:

vedoucí odboru         
účetní Helena Voltrová 241 021 720 helena.voltrova@mujesenice.cz
účetní Eva Brabcová 241 021 722 eva.brabcova@mujesenice.cz
účetní Ing. Pavla Klapalová 226 805 950

pavla.klapalova@mujesenice.cz

účetní Marie Hajduchová 226 805 950 marie.hajduchova@mujesenice.cz

FINANČNÍ ODBOR

Finanční odbor zajišťuje servisní činnost úřadu, do níž spadá: správa rozpočtu, vedení účetnictví v oblasti samosprávy a částečně ve výkonu státní správy.

Stěžejní činnosti odboru:

 • vypracování rozpočtu města a jeho rozpis na základě schválení zastupitelstvem města a ve spolupráci s dalšími odbory zřízenými na městském úřadu a následná kontrola čerpání schválených rozpočtových finančních prostředků, realizace rozpočtových opatření,
 • měsíční kontrola vybraných rozpočtových položek, které mají ve správě jednotlivé odbory na městském úřadu (zejména: příjmy za svoz komunálního odpadu, příjmy za psy, matriční poplatky, zábory veřejného prostranství, inkaso nájmu a služeb z pronajímaných bytových a nebytových prostor a hrobových míst, příjmy za náklady řízení vedené agendou KPP, ŽPV), tak aby hlavní účetní evidence byla v souladu s evidencí na jednotlivých agendách, dále odbor provádí kontrolu formální a věcné správnosti prvotních dokladů, které mu byly dodány ke zpracování,
 • zpracování rozpočtového výhledu města ve spolupráci s dalšími odbory úřadu,
 • sestavení závěrečného účtu města,
 • spolupráce s kontrolními orgány, zejména s pracovníky Krajského úřadu vykonávajícími kontrolu hospodaření města, případně s auditorskými skupinami (zajištění podkladů, jejich předání, zpracování návrhu opatření vyplývajících z výsledků těchto kontrol),
 • vypracování daňových přiznání (DPPO za město, daně z převodu nemovitostí, daně ze směnných smluv, DPH, roční vyúčtování zálohové daně zaměstnanců),
 • zpracování podkladů pro inventarizaci z účetní evidence a jejich odsouhlasení s pracovníky ostatních odborů, předání podkladů pro inventarizaci hmotného a nehmotného majetku odboru správy majetku,
 • účtování příjmů a výdajů a vyhotovení komplexních účetních výkazů,
 • evidence a kontrola cenin, odsouhlasení s odpovědnými zaměstnanci, kontrola při inventarizaci,
 • evidence a kontrola účetních měsíčních a kvartálních výstupů zřízené příspěvkové organizace, kontrola zaměřená na čerpání schválených závazných ukazatelů hospodaření s dotací zřizovatele,
 • příjem, evidence, zaúčtování, proplacení dodavatelských faktur,
 • vystavování, zaúčtování, evidence odběratelských faktur, urgence faktur nehrazených,
 • komplexní vedení a zpracování mzdové agendy, roční zúčtování, výkaznictví, ISP, ELDP
 • zpracování pokladních dokladů, zaúčtování, evidence,
 • evidence a kontrola příjmů z prodeje nemovitostí, pokut udělených Obecní policií, odborem ŽPV,
 • styk s peněžními ústavy, s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení,
 • evidence pohledávek a závazků, řešení pohledávek po lhůtě splatnosti v součinnosti s příslušnými odbory,
 • zpracování statistických výkazů,
 • formální a věcná kontrola základních výkazů města, hlavní knihy, export výkazů nadřízeným orgánům,
 • účetní evidence dotačních titulů, výkaznictví spojené s dotačními tituly, jednání s poskytovateli dotací, závěrečné vypořádání dotačních titulů,
 • spolupracuje s výbory a komisemi zřízenými na městě.

Patička stránky

Dnes je 19. únor 2019
Svátek má Patrik

Kalendář akcí // na únor

Nejbližší připravovaná akce

Cvičení v pomalém tempu s paní Kořínkovou a Skalníkovou

19. únor 2019 // SPORT

Mobilní rozhlas // registrace