Hlavní nabídka

Obsah stránky

GDPR

Informační memorandum Města Jesenice – správce osobních údajů

Město Jesenice jako správce osobních údajů provádí při výkonu své činnosti zpracovávání osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů vyplývá z výkonu povinností města jako orgánu veřejné moci, a to v rámci přenesené i samostatné působnosti, při uzavírání smluv, v pracovněprávních vztazích, při nákupu zboží či služeb, při zajišťování bezpečnosti, prevenci kriminality a zajišťování veřejného pořádku ve městě. Tímto Město Jesenice plní svou povinnost informovat o detailech tohoto zpracování.

Město Jesenice zpracovává osobní údaje v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

Město Jesenice uplatňuje vhodná technická a organizační opatření k tomu, aby Vaše osobní údaje byly chráněny před náhodnými či úmyslnými manipulacemi, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné osoby, které tyto údaje potřebují znát v souvislosti s pracovním zařazením či vykonávanou činností. Zaměstnanci správce jsou vázáni mlčenlivostí, a to i po skončení pracovního poměru ke správci. Obdobně je uplatňováno ve vztahu k zastupitelům volené samosprávy.

1. Kdo spravuje osobní údaje?

Pokud jste účastníkem správního řízení, občanem Města Jesenice nebo jinak jednáte s Městem Jesenice a poskytnete mu své osobní údaje, je správcem Vašich osobních údajů Město Jesenice.

2. Jak můžete správce osobních údajů kontaktovat?

Město Jesenice

Budějovická 303 252 42 Jesenice

Tel.: + 241021 710, 725 510 913

e-mail: mu@mujesenice.cz

ID datové schránky: 3nzb42m

3. Jak můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Města Jesenice?

Jako orgán veřejné moci máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Ing. Václav Jakoubek

Tel: 725 723 424

E-mail: poverenec@mujesenice.cz

 

4. Kdy se občan může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Vždy, když se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Z jakého důvodu zpracovává Město Jesenice osobní údaje?

1) Plnění právní povinnosti: na základě zákonného důvodu, protože nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

2) Výkon veřejné moci nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu: zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

3) Plnění smlouvy: Město Jesenice zpracovává osobní údaje při naplňování a dodržování smluvních vztahů.

4) Oprávněný zájem: právo zpracovávat osobní údaje má Město Jesenice pokud převažují legitimní zájmy či práva města jako správce osobních údajů nad zájmy či právy subjektu údajů (v případě tzv. oprávněného zájmu) – např. pokud se jedná o ochranu majetku města, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů města.

5) Ochrana životně důležitého zájmu: pokud je zpracovávání dat nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tento právní titul se využije pouze výjimečně v případě přírodních pohrom, nehod, požárů apod.

6) Souhlas: v některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to vždy pro uvedený účel. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

6. Předáváme osobní údaje jiným subjektům?

Ano, v případě, že nám to ukládá právní předpis (např. splnění podmínek dotačního řízení). Dále pokud Město Jesenice jako správce uzavřelo za účelem zpracovávání osobních údajů smlouvu se zpracovatelem osobních údajů (např. externím dodavatelem služby). Smlouva pak upravuje veškerá práva a povinnosti a zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce a v souladu s uvedeným účelem.

7. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii, nepředáváme.

8. Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy – nejčastěji po dobu nezbytnou k plnění našich úkolů, k uplatňování práv subjektu údajů nebo oprávněných zájmů, práv nebo oprávněných zájmů správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků správce. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje uchovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem Města Jesenice, který je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

9. Domníváte se, že nezpracováváme správně osobní údaje?

Obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů; dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Jaká máte práva vůči Městu Jesenice jako správci osobních údajů?

Máte právo požadovat od Města Jesenice jako správce osobních údajů požadovat přístup k těmto údajům, tj. že Vám město poskytne informaci, které osobní údaje o Vás zpracovává, případně za podmínek stanovených v nařízení poskytne jejich kopie.

Máte právo požadovat od Města Jesenice jako správce osobních údajů opravu Vašich osobních údajů, pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v nepřesné podobě.

Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Této Vaší žádosti nebude vyhověno, pokud Vaše osobní údaje musíme zpracovávat pro splnění právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech v souladu s nařízením.

Kdykoli zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s podmínkami nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

11. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopií svých zpracovávaných osobních údajů.

12. Jak můžete žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste svou totožnost doložil. Odpovíme Vám do třiceti dnů, v některých složitých případech může být lhůta pro vyřízení žádosti prodloužena až o dva měsíce. O této skutečnosti a důvodech pro takové prodloužení Vás vyrozumíme. Podání a vyřízení žádosti je bezplatné.

13. Chcete odvolat již poskytnutý souhlas se zpracováním svých osobních údajů?

Máte právo udělený souhlas se zpracováváním osobních údajů kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; může však dojít k omezení nebo ukončení poskytované služby (např. pozvání na vítání občánků, gratulace sociální komise apod.)

Pojmy:

Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují

Osobní údaj – veškeré informace o identifikované a identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby

Zpracovatel osobních údajů – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce.

Patička stránky

Dnes je 21. září 2019
Svátek má Matouš

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace