Hlavní nabídka

Obsah stránky

Informace z oblasti školství

academics, books, chapters, course, library, literature, materials icon

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ do ZŠ

Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základní školy Základní školy, Mateřské školy, Základní umělecké školy Jesenice, K Rybníku 800, 252 42 Jesenice
Spádová oblast školy: Obec Jesenice

  • katastrální území Jesenice u Prahy
  • katastrální území Horní Jirčany
  • katastrální území Osnice
  • katastrální území Zdiměřice u Prahy

Při zápisu do prvních tříd se bude vycházet ze součtu bodového hodnocení a následného pořadí získaných bodů (sestupně)

 

 

Bodové hodnocení

Trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti Jesenice

5

Trvalé bydliště obou zákonných zástupců ve spádové oblasti Jesenice*)

5

Trvalé bydliště jednoho zákonného zástupce ve spádové oblasti Jesenice*)

3

Věk dítěte (nar. do 31.8.2008)

3

Individuální situace dítěte – ZŠ navštěvuje sourozenec dítěte

3

Individuální sociální a zdravotní situace dítěte**)

max. 5

 *)   Trvalé bydliště musí být doloženo dokladem totožnosti.

**) Na základě doložené písemné žádosti posouzené ředitelem školy a po projednání se školskou radou a se zřizovatelem školy – obcí Jesenice. 

 

KRITÉRIA A DALŠÍ PODMÍNKY ZÁPISU DO ŠKOLEK

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je plně v kompetenci ředitele školy. Zápis do MŠ je součástí správního řízení, jeho podmínky určuje zákon. Ředitel mateřské školy rozhoduje v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a dále se Zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád).

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte.

Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy

 

  • Do mateřských škol zřizovaných obcí Jesenice se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti s trvalým pobytem přijímaného dítěte a zák. zást. v obci Jesenice – katastrální území Jesenice u Prahy, Horní Jirčany, Kocanda, Osnice a Zdiměřice.
  • Dítě, které v následujícím roce dovrší věk pro povinnou školní docházku (v souladu se zákonem č. 561/2004) v posloupnosti od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším.
  • Další děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším.

Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zvládání osobní hygieny a samoobsluhy přiměřeně věku dítěte a vzdělávacímu programu mateřské školy v souladu se školním řádem dané mateřské školy.

Patička stránky

Dnes je 22. září 2019
Svátek má Darina

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace