Hlavní nabídka

Obsah stránky

JESENICE – ZELENÉ MĚSTEČKO

pozvánka Urbanistická studie „JESENICE – ZELENÉ MĚSTEČKO“ zvítězila v XVIII. ročníku soutěže studentů o nejlepší urbanistický projekt.

Fakulta architektury ČVUT v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování uspořádala v minulém roce 18. ročník soutěže studentů vysokých škol o nejlepší urbanistický projekt. Soutěž každoročně organizuje Ústav prostorového plánování fakulty a vyzývá k ní všechny studenty škol, které mají ve svém ateliérovém programu urbanistický nebo územně plánovací projekt. Soutěžní porota je složena především z odborníků z urbanistické praxe, kteří „zevně“ posuzují kvalitu práce vzniklé v jednotlivých školních atelierech. Do soutěže bylo podáno celkem 34 soutěžních prací. Zastoupeny byly školy z Vysokého učení technického Brno (13 soutěžních návrhů), z Českého vysokého učení technického v Praze - Fakulty architektury (10 soutěžních návrhů) a Fakulty stavební (7 soutěžních návrhů) a ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě – Fakulty architektury (celkem 4 návrhy). Soutěžní porota zasedla v lednu 2013 a udělila 1. cenu práci „URBANISTICKÁ

STUDIE JESENICE – ZELENÉ MĚSTEČKO – autoři Martin Doležal, Kateřina Pšeničková (studenti Fakulty architektury ČVUT), Jiří Krejčí, Jan Šlemr (Studenti ČZU) - FA ČVUT Praha, Ateliér prof. Ing. arch. Karla Maiera, CSc.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE Vernisáže se slavnostním vyhlášením vítězů soutěže se v prostorách Fakulty architektury ČVUT za Jesenici zúčastnili starosta Pavel Smutný a radní Petr Tiso. Z diskuze s přítomnými urbanisty vyplynulo, že je Jesenice v rámci ČR urbanisty považována za jednu z nejproblematičtějších lokalit. Obec, která je počtem obyvatel (téměř 8000) už městem, se od 90. let minulého století vyvíjela z urbanistického hlediska převážně nekoordinovaně. Výsledkem tohoto vývoje je řada současných problémů. Jedním z nich je problém stávajícího nevhodného prostorového uspořádání centrální části obce – chybí zde klasické náměstí odpovídající velikosti a významu Jesenice a bohužel i prostor, kde by mohlo takové náměstí snadno vzniknout, jde o nedostatek vhodných „veřejných prostranství“, nadměrnou dopravní zátěž centra obce apod. Situace o to složitější, neboť řada staveb už v centru obce existuje a vhodné pozemky jsou převážně ve vlastnictví soukromých subjektů. Řešení tohoto problému je jeden z dlouhodobých koncepčních cílů stávajícího vedení Jesenice, tomuto složitému tématu je věnována i část Strategického plánu rozvoje Jesenice schváleného zastupitelstvem v loňském roce. Proto vedení obce vítá všechny aktivity, myšlenky, návrhy řešení, studie, které se týkají řešení centrální části Jesenice. zástupce vítězného autorského týmu Bc. Martina Doležala, představuje vítězné návrhy řešení, které se týká nejen centrální části Jesenice:

STUDENTSKÁ URBANISTICKÁ STUDIE: JESENICE – ZELENÉ MĚSTEČKO

Jesenice je velmi zajímavým příkladem vesnice, která se rozrostla do velikosti malého města. Z tohoto důvodu se Jesenice stala tématem naší školní práce v minulém letním semestru, kdy jsme se zabývali stanovením ideové urbanistické studie tohoto městečka. Během naší práce na projektu jsme hledali cestu, jak vyřešit stávající problémy a jak výrazně zkvalitnit prostředí sídla. Zvolili jsme přístup, kdy jsme se snažili co nejméně zasahovat do soukromých pozemků obyvatel a co nejvíce využívat stávající veřejné prostory a prázdná místa. Rádi bychom stručně představili hlavní myšlenky naší studentské vize.

VIZE

Jesenice by se měla podle naší vize stát „zeleným městečkem“. Hlavním cílem našeho návrhu je, aby obec byla méně předměstím Prahy a více samostatným sídlem s vlastním maloměstským životem a s pro odpočinek atraktivní krajinou provázanou s důležitými veřejnými prostory. Městečko v našich představách spojuje výhody vesnice a města v jednom. Výrazným architektonickým prvkem náměstí jsou bílé kamenné patníky připomínající historický význam staré císařské silnice. Život ve středu Jesenice je podpořen přestavbou navazujícího bývalého zemědělského areálu na malou městskou čtvrť s bydlením, kancelářemi, obchůdky a i s řemeslnickými dílnami. Aby se prostor staré jesenické návsi mohl stát novým náměstím městečka, je nutné přesunout křížení hlavních silnic na jiné místo. Naším řešením je nová městská ulice, která střed obchází v rámci struktury nové čtvrti a její umístění se tak podobá okružním ulicím vedoucím u tradičních českých měst ve stopě původních hradeb.

ZKRACOVÁNÍ VZDÁLENOSTÍ

Jedním z hlavních cílů vize je zkracování vzdáleností k důležitým cílům cest obyvatel. Rádi bychom, aby obyvatelé Jesenice mohli více chodit pěšky a byli tak méně závislí na automobilu. V našem konceptu jsme se snažili všem obyvatelům co nejvíce přiblížit malé školky a školy, obchody se smíšeným zbožím a atraktivní místa pro odpočinek v krajině i uvnitř městečka. Zajímavé cíle takřka „za rohem“ se stanou malými lokálními centry, které přinesou jednotlivým lokalitám vlastní identitu. To může být základem pro vytvoření sounáležitosti s určitým místem a pro vznik malé sousedské komunity.

SNAZŠÍ ORIENTACE V SÍDLE

V nedávné době vzniklé veřejné prostory mimo původní vesnické jádro se velmi často podobají jako vejce vejci. Proto v místech křížení důležitých ulic v těchto lokalitách navrhujeme vytvoření zajímavých charakteristických míst, které si lze představit jako miniaturní náměstíčka. Vzniknou tak zároveň orientační body a malá atraktivní místa odpočinku ve veřejném prostoru. Na těchto rozcestích se ztrácí rozdíl mezi chodníkem a vozovkou. Povrch celé křižovatky je zvýšen na úroveň chodníku a odlišen hrubší kamennou dlažbou uspořádanou v soustředných kruzích kolem symbolického středu místa. Tím může být strom, velký kámen nebo kříž. Rozcestí jsou dále doplněny stromy a místy k posezení. Stávají se atraktivními uzly veřejného prostoru v okrajových částech sídla. Páteřní ulice jsou dále zvýrazněny alejemi, stromořadími či samostatně stojícími stromy. Naše vize obsahuje i koncept utváření krajiny okolo Jesenice. Městečko bude obklopovat zelený pás tvořený loukami, sady, i volně přístupnými pastvinami s ovcemi. Vytvoří se tak jasná, přívětivá a do budoucna nepřekročitelná hranice Jesenice. Sídlo tak bude pevně usazeno v krajině. Blízká příroda by měla sloužit k odpočinku a rekreaci obyvatel. Jesenice je v návrhu s okolní krajinou propojena sítí cest, které vždy směřují k zajímavým stávajícím i nově vytvořeným cílům v okolí. Jsme si vědomi toho, že naše urbanistická studie je pouze studentským projektem zobrazujícím jen ideovou urbanistickou vizi Jesenice, která méně hledí na skutečné vlastnické poměry v území a skutečné plány obce. Přesto doufáme, že se v ní nacházejí zajímavé myšlenky, které by mohly být alespoň malou inspirací pro přemýšlení o budoucím vývoji Jesenice.

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace