Hlavní nabídka

Obsah stránky

Městská policie Jesenice

 

 

Adresa Budějovická 4, 252 42 Jesenice    
Telefon 241 931 809    
Mobil 775 775 978    
Email

mestska.policie@mujesenice.cz

   
http www.mujesenice.cz    
Vedoucí  strážník              Jiří Hykl

 

 

Historie Městské policie Jesenice

Městská policie Jesenice započala svoji činnost v obci Jesenice 1.4.2004 v počtu dvou stážníků. Služba byla vykonávána v pracovní dny a v případě potřeby i o víkendu ve dvousměnném osmihodinovém provozu. Na základě usnesení zastupitelstva obce Jesenice ze dne 10.5.2005 a usnesení zastupitelstva obce Vestec ze dne 16.12.2004 byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva dle § 3 zákona 553/1991 Sb. Smlouva pozbyla platnosti dnem 31.12.2007. Vzhledem k stále narůstajícím požadavkům na Městskou policii ze strany legislativy a veřejnosti bylo zastupitelstvem obce Jesenice schváleno postupné navýšení počtu strážníků až na současný stav 10.

Od 1.9.2007 byl zaveden nepřetržitý provoz služby Městské policie.

V současné době je platná Veřejnoprávní smlouva s obcí Psáry, na základě které Městská policie Jesenice vykonává činnost i na území obce Psáry.

Zákon ČNR č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů 

Městská policie je orgánem města, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. 

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

Městská policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky (dále jen „policie“), státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

Městská policie zřízená městem, která je městem nebo statutárním městem, a v hlavním městě Praze se označuje městská policie.

Městská policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního

zákona přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, se podílí na prevenci kriminality v městě, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v městě, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města, poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o městské policii. 

Městskou policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva města pověřený zastupitelstvem města. 

Na návrh osoby podle odstavce 1 zastupitelstvo města může pověřit plněním některých úkolů při řízení městské policie určeného strážníka. Podmínkou pověření určeného strážníka je předložení negativního lustračního osvědčení podle zákona upravujícího některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích.

Patička stránky

Dnes je 13. prosinec 2017
Svátek má Lucie
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
Kalendář akcí // na prosinec

Nejbližší připravovaná akce

Sváteční slovo na Štědrý den v kapli sv.Prokopa

24. prosinec 2017 // KULTURA

Podněty občanů // ZmapujTo

ZmapujTo.cz

Mobilní aplikace a web www.ZmapujTo.cz
Vám přináší nástroj pro nahlášení problémů
ve Vašem okolí či podnětů na zlepšení.

Nové hlášení