Hlavní nabídka

Obsah stránky

 

Stav pořizování změny č. 4 Územního plánu obce Jesenice

 

Zastupitelstvo obce Jesenice rozhodlo svým usnesením č. 54/12-Z05 ze dne 7.6.2012 o pořízení změny č. 4 ÚP obce Jesenice. Zároveň tímto usnesením schválilo starostu obce, Ing. Pavla Smutného, určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem (MěÚ Černošice) za účelem pořízení změny ÚP. Usneseními zastupitelstva přijatými v roce 2012 a 2013 byly projednány návrhy na pořízení této změny; plošné lokality jsou vyznačeny v přiložených dvou souborech níže.

 

Na základě těchto usnesení a na základě územně plánovacích podkladů pro tvorbu této změny ÚP byl pořizovatelem – Městským úřadem Černošice, odborem územního plánování, zveřejněn na úřední desce návrh zadání změny ÚP. Obecní úřad Jesenice tento text zveřejnilo na své úřední desce MěÚ Jesenice datem 3.7.2013. Následně po obdržení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a připomínek veřejnosti pořizovatel ve spolupráci  s určeným zastupitelem upravili návrh zadání a předložili jej ke schválení na zasedání zastupitelstva obce Jesenice, které se konalo 19.9.2013. Na tomto zasedání  zastupitelstvo vzalo na vědomí vyhodnocení uplatněných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a připomínek veřejnosti a byl schválen text zadání změny č. 4 ÚP obce Jesenice usnesením č. 083/13-Z05.

Usnesením rady obce Jesenice č. 458/13-R23 ze dne 22.10.2013 byl vybrán projektant PETR FOGLAR – ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ pro pořízení návrhu změny č. 4 ÚP, s nímž byla uzavřena smlouva o dílo datem 6.11.2013 na základě usnesení rady obce č. 487/13-R24 ze dne 05.11.2013. Nové zastupitelstvo obce Jesenice vzešlé z obecních voleb na svém ustavujícím  zasedání usnesením č. 068/14-Z05 ze dne 06.11.2014 určilo zastupitelku ing. Arch. Ivu Řehulkovou určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem ve věcech územního plánu obce Jesenice.

Veřejnou vyhláškou – oznámením o doručení návrhu změny č. 4 ÚP obce Jesenice bylo datem 15.5.2015 na úřední desce OÚ Jesenice oznámeno projednání návrhu změny č. 4 ÚP  dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  Tzv. „společné jednání“ dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí se konalo 23.6.2015 a následně po obdržení písemných stanovisek dotčených orgánů a připomínek ostatních subjektů byl text vyhodnocován.

Zastupitelstvo města Jesenice usnesením č. 048/17-Z01 ze dne 19.01.2017 odvolalo z funkce určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace města ing. Arch. Ivu Řehulkovou a určilo do této funkce  starostku města, Mgr. Radku Vladykovou.

Pořizovatel, Městský úřad Černošice, odbor územního plánování, veřejnou vyhláškou oznámil veřejné projednání návrhu změny č. 4 ÚP obce Jesenice. Na úřední desce MěÚ Jesenice byla tato veřejná vyhláška zveřejněna datem 16.11.2017. Veřejné projednání návrhu této změny se konalo na MěÚ Jesenice od 18 hodin v pondělí 18.12.2017. Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska. Sousední obce a veřejnost mohly uplatnit námitky a připomínky. V současné době se uplatněná stanoviska, připomínky a námitky vyhodnocují pořizovatelem. S velkou pravděpodobností bude nařízeno další veřejné projednání návrhu této změny, jehož datum bude předem oznámeno na úřední desce MěÚ Jesenice a MěÚ Černošice a dále i na webu města Jesenice.

 

 

Zpracovala datem 2.2.2018

Ing. Alena Dziadkiewiczová

referent Územního plánu Jesenice

 

 

Územní plán - projednávané

Název Typ
Mapa původních návrhů předložených Zastupitelstvu obce Jesenice jpg jpg
Mapa návrhů·, které po projednání Zastupitelstvem obce Jesenice·budou projednávány jpg jpg
Návrh 8-Z4_ZCU_1-5000_Jesenice pdf pdf
Návrh Z4-UPO-Jesenice-navrh pdf pdf
Návrh změny č.5 pdf pdf
Odůvodnění - OD1-Z4_KOORD_1-10000_Jesenice pdf pdf
Odůvodnění - Z4-UPO-Jesenice-oduvodneni.pdf pdf pdf
Odůvodnění OD2-Z4-SIRSI-JESENICE.pdf pdf pdf
Oznámení o projednání změny č. 5 úp pdf pdf
Předložení návrhu na vydání změny č. 5 ÚP obce Jesenice pro vydání. pdf pdf
Poskytnutí informací č.06/2017 pdf pdf
Schválené zadání změny č.5 ÚP pdf pdf
vEŘEJNÁ VYHLÁŠKA PROJEDNÁNÍ ZMĚNY Č.4 pdf pdf
Vydaná změna č.5 ÚP obce Jesenice pdf pdf

Patička stránky

Dnes je 27. duben 2018
Svátek má Jaroslav
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
Kalendář akcí // na duben

Nejbližší připravovaná akce

Čarodějnice

30. duben 2018 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace