Hlavní nabídka

Obsah stránky

Odbor vnitřních věcí

 


ODDĚLENÍ SEKRETARIÁT STAROSTY, TAJEMNÍKA A ČLENŮ RADY MĚSTA má na starosti plnění úkolů uložených Radou města Jesenice  a Zastupitelstvem města Jesenice. Funguje také jako sekretariát starosty, místostarostů a úřadu. Kancelář je pověřena mimo jiné tvorbou a naplňováním oficiálních webových stránek města Jesenice,  vyřizováním záležitostí města, zpracováním a vyřizováním stížností a žádostí podle zákona 106/1999 Sb., evidencí smluv a další agendou. 

ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ, ŠKOLSTVÍ A DOTACÍ má na starosti plnění personálního zajištění úřadu, školení zaměstnanců a zajištuje agendu řídící se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů v rámci samostatné působnosti.

ODĚLENÍ KULTURY A VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ má na starosti propagaci města Jesenice. Dále zajišťuje kulturní akce pořádané městem, vede informační kancelář města Jesenice a vytváří a obsahově naplňuje oficiální webové stránky města.

 

Kontakty:


           
Vedoucí Odboru vnitřních věcí:

Mgr. Jana Krejčová

241 021 715      

jana.krejcova@mujesenice.cz

 

Pokladna a podatelna:

Hana Lihmová

241 021 749

hana.lihmova@mujesenice.cz

 

Jana Vondráčková

241 021 749

jana.vondrackova@mujesenice.cz

 

Oddělení sekretariát starosty a personalistiky:

Asistentka Odboru vnitřních věcí:

Ing. Lucie Přetrdílová

241 021 710

lucie.pretrdilova@mujesenice.cz

 

Personalistka:

Bc. Martina Böhm

241 021 716

martina.bohm@mujesenice.cz

 

Oddělení kultury a vztahů s veřejností:

Vedoucí oddělení:

Jitka Chmelařová

226 805 937,  775 775 980

jitka.chmelarova@mujesenice.cz

 

Referentka kultury:

Marína Gažovská

226 805 937

marina.gazovska@mujesenice.cz

 

Pracovnice Informační kanceláře města Jesenice:

Marta Holá

720 951 250

marta.hola@mujesenice.cz

 

Oddělení školství a dotací:

Referent/ka školství:

 

Referentka dotace:

Ivana Vašíčková

241 021 732, 725 804 002

ivana.vasickova@mujesenice.cz

 

Referentka odboru vnitřních věcí:

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Administrativa

 • Zajišťuje veškerý administrativní servis starosty a místostarostů
 • Archivuje a eviduje originály smluv a smluvních závazků, včetně všech příloh a dodatků
 • Zajišťuje shromažďování a kompletování veškerých materiálů pro jednání Rady města (dále jen „RM“) a Zastupitelstva města (dále jen „ZM“) od jednotlivých vedoucích odborů
 • Organizačně a administrativně zajišťuje zasedání RM a ZM
 • Připravuje zápisy k  jednání RM a ZM, zabezpečuje evidenci a archivaci všech originálů zápisů RM a ZM
 • Vyhotovuje jednotlivá usnesení RM a ZM, zabezpečuje evidenci a archivaci všech originálů zápisů RM a ZM
 • Eviduje a archivuje nařízení a právní předpisy vydané městem
 • Zabezpečuje zveřejňování vnitřních i vnějších písemností a dokumentů (s výjimkou dokumentů stavebního úřadu) na úřední desce
 • Zpracovává oznámení o průběhu uskutečnění vyvěšení a sejmutí dokumentů dle písmene h) z úřední desky a o možných námitkách adresovaných příslušnému žadateli
 • Vytváří a obsahově naplňuje oficiální webové stránky města
 • Zajišťuje veškerou agendu spojenou s připraveností města na mimořádné a krizové situace, v souladu s pokyny vedoucího krizového štábu
 • Zajišťuje nákup kancelářských a úklidových potřeb formou objednávky na základě požadavků ostatních vedoucích odborů
 • Vyhledává informace pro města o možnostech čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a ostatních dotačních programů, připravuje ve spolupráci s vedoucími odborů projekty v této oblasti a koordinuje přípravy, realizace a kompletaci projektů
 • Ve spolupráci s vedoucími odborů koordinuje proces komunitního plánování v městě
 • Spolupracuje s projektovými partnery při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU, ostatních dotačních programů a v oblasti komunitního plánování v městské části
 • Zajišťuje monitoring průběhu projektů
 • Koordinuje projektové týmy
 • Zajišťuje hromadná školení zaměstnanců
 • Administruje a shromažďuje veškeré písemné dokumenty vzniklé činností komisí RM a výborů ZM
 • Kompletuje a předkládá podklady nutné pro činnost komisí a výborů, na základě činnosti města, Městského úřadu, popřípadě vlastní činnost komisí a výborů
 • Vede evidenci členů komisí RM a výborů ZM, včetně návrhů na změny, odvolání, jmenování a odměny

Školství

 • Agenda se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů v rámci samostatné působnosti
 • Administrace zřizovacích listin, statutů, opravy v rejstříku škol, vyhotovování žádostí včetně příloh pro správní řízení Krajského úřadu Středočeského kraje a MŠMT ČR
 • Návrhy změn zřizovacích listin příspěvkových organizací
 • Zápisy a zápisy změn do obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku škol a školských organizací
 • Návrhy a zápisy nebo změny do obchodního rejstříku školských příspěvkových organizací
 • Platové výměry a návrhy odměn pro ředitele školských příspěvkových organizací dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a dle nařízení vlády č. 381/2010, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve  znění pozdějších předpisů
 • Metodicky řídí ředitele škol
 • Organizačně zabezpečuje konkurzní řízení na místo ředitelů mateřských a základních škol dle legislativních předpisů
 • Zkvalitňuje přenos informací od ředitelek a ředitelů škol ke zřizovateli
 • Zajišťuje odborné poradenství občanům v oblasti školství.

Další evidence

 • Eviduje, zpracovává a archivuje došlé stížnosti a petice
 • Eviduje a vyřizuje veškeré žádosti doručené podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Vede evidenci hlášení pracovních úrazů
 • Zajišťuje nákup kancelářských potřeb
   

Patička stránky

Dnes je 22. březen 2019
Svátek má Leona

Kalendář akcí // na březen

Nejbližší připravovaná akce

Společenský ples města Jesenice

23. březen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace