Hlavní nabídka

Obsah stránky

Odbor kanceláře tajemníka

 

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁT STAROSTKY A ČLENŮ RADY MĚSTA má na starosti plnění úkolů uložených Radou města Jesenice  a Zastupitelstvem města Jesenice. Funguje také jako sekretariát starostky, místostarostů a úřadu. Kancelář je pověřena mimo jiné tvorbou a naplňováním oficiálních webových stránek města Jesenice,  vyřizováním záležitostí města, zpracováním a vyřizováním stížnosí a žádostí podle zákona 106/1999 Sb., evidencí smluv a další agendou. 

 

Kontakty:
           
Vedoucí oddělení:

Ing. Alena Dziadkiewiczová

241 021 715      

alena.dziadkiewiczova@mujesenice.cz

Sekretariát starostky a radních:  

Bc. Petra Spěváková

241 021 710

petra.spevakova@mujesenice.cz

Mgr. Hana Svobodová, DiS.

241 021 716   

hana.svobodova@mujesenice.cz

 

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁT STAROSTKY A ČLENŮ RADY MĚSTA

Administrativa

 • Zajišťuje veškerý administrativní servis starostKy a místostarostů
 • Archivuje a eviduje originály smluv a smluvních závazků, včetně všech příloh a dodatků
 • Zajišťuje shromažďování a kompletování veškerých materiálů pro jednání Rady města (dále jen „RM“) a Zastupitelstva města (dále jen „ZM“) od jednotlivých vedoucích odborů
 • Organizačně a administrativně zajišťuje zasedání RM a ZM
 • Připravuje zápisy k  jednání RM a ZM, zabezpečuje evidenci a archivaci všech originálů zápisů RM a ZM
 • Vyhotovuje jednotlivá usnesení RM a ZM, zabezpečuje evidenci a archivaci všech originálů zápisů RM a ZM
 • Eviduje a archivuje nařízení a právní předpisy vydané městem
 • Zabezpečuje zveřejňování vnitřních i vnějších písemností a dokumentů (s výjimkou dokumentů stavebního úřadu) na úřední desce
 • Zpracovává oznámení o průběhu uskutečnění vyvěšení a sejmutí dokumentů dle písmene h) z úřední desky a o možných námitkách adresovaných příslušnému žadateli
 • Vytváří a obsahově naplňuje oficiální webové stránky města
 • Zajišťuje veškerou agendu spojenou s připraveností města na mimořádné a krizové situace, v souladu s pokyny vedoucího krizového štábu
 • Zajišťuje nákup kancelářských a úklidových potřeb formou objednávky na základě požadavků ostatních vedoucích odborů
 • Vyhledává informace pro města o možnostech čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a ostatních dotačních programů, připravuje ve spolupráci s vedoucími odborů projekty v této oblasti a koordinuje přípravy, realizace a kompletaci projektů
 • Ve spolupráci s vedoucími odborů koordinuje proces komunitního plánování v městě
 • Spolupracuje s projektovými partnery při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU, ostatních dotačních programů a v oblasti komunitního plánování v městské části
 • Zajišťuje monitoring průběhu projektů
 • Koordinuje projektové týmy
 • Zajišťuje úkony spojené s propagací města
 • Zajišťuje hromadná školení zaměstnanců
 • Administruje a shromažďuje veškeré písemné dokumenty vzniklé činností komisí RM a výborů ZM
 • Kompletuje a předkládá podklady nutné pro činnost komisí a výborů, na základě činnosti města, Městského úřadu, popřípadě vlastní činnostní komisí a výborů
 • Vede evidenci členů komisí RM a výborů ZM, včetně návrhů na změny, odvolání, jmenování a odměny

Školství

 • Agenda se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů v rámci samostatné působnosti
 • Administrace zřizovacích listin, statutů, opravy v rejstříku škol, vyhotovování žádostí včetně příloh pro správní řízení Krajského úřadu Středočeského kraje a MŠMT ČR
 • Návrhy změn zřizovacích listin příspěvkových organizací
 • Zápisy a zápisy změn do obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku škol a školských organizací
 • Návrhy a zápisy nebo změny do obchodního rejstříku školských příspěvkových organizací
 • Platové výměry a návrhy odměn pro ředitele školských příspěvkových organizací dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a dle nařízení vlády č. 381/2010, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve  znění pozdějších předpisů
 • Metodicky řídí ředitele škol
 • Organizačně zabezpečuje konkurzní řízení na místo ředitelů mateřských a základních škol dle legislativních předpisů
 • Zkvalitňuje přenos informací od ředitelek a ředitelů škol ke zřizovateli
 • Zajišťuje odborné poradenství občanům v oblasti školství.

Další evidence

 • Eviduje, zpracovává a archivuje došlé stížnosti a petice
 • Eviduje a vyřizuje veškeré žádosti doručené podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Vede evidenci hlášení pracovních úrazů
 • Zajišťuje nákup kancelářských potřeb
   

Patička stránky

Dnes je 13. prosinec 2017
Svátek má Lucie
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
Kalendář akcí // na prosinec

Nejbližší připravovaná akce

Sváteční slovo na Štědrý den v kapli sv.Prokopa

24. prosinec 2017 // KULTURA

Podněty občanů // ZmapujTo

ZmapujTo.cz

Mobilní aplikace a web www.ZmapujTo.cz
Vám přináší nástroj pro nahlášení problémů
ve Vašem okolí či podnětů na zlepšení.

Nové hlášení