Hlavní nabídka

Obsah stránky

Odbor občanských záležitostí

 • CZECH POINT
 • matrika
 • evidence obyvatel
 • čísla popisná a evidenční
 • vidimace a legalizace
 • správa hřbitova
 • sociální záležitosti
 • vybrané přestupkové agendy
 • organizace voleb
 • knihovna

 

Kontakty na zaměstnance odboru občanských záležitostí:

       
vedoucí odboru Hana Rousová 241 021 741 hana.rousova@mujesenice.cz
      matrika, vidimace a legalizace, hrobová místa
       
referent Petra Paukertová 241 021 744 petra.paukertova@mujesenice.cz
      evidence obyvatel, Czechpoint
       
referent Alena Malinská 241 021 731 alena.malinska@mujesenice.cz
      přestupky, volby
referent Kateřina Palusková 226 805 925

katerina.paluskova@mujesenice.cz

      přestupky, volby, opatrovnictví
       
sociální pracovnice Jarmila Červenková 241 021 723 jarmila.cervenkova@mujesenice.cz
    702 208 133 sociální pracovnice
       
       
knihovnice Václava Dvořáková 241 021 747 vaclava.dvorakova@mujesenice.cz 
      knihovna
       
       
       
       

 

ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ


Na úseku matrik ve správním obvodu matričního úřadu pro obce Jesenice, Vestec a Psáry 

 • Vedení matričních knih správního obvodu matričního úřadu v listinné i elektronické podobě, vedení sbírky listin, zápisy do matričních knih.
 • Zpracování narození, manželství a úmrtí nastalých ve správním obvodu matričního úřadu, vydávání matričních dokladů, potvrzení o údajích z matriční knihy a doslovného výpisu z matriční knihy, vydávání duplikátů matričních dokladů, potvrzení o údajích ze sbírky listin, nahlížení do matričních knih nebo sbírek listin.
 • Zapisování matričních událostí do základních registrů v CZECH POINT.
 • Přijímání žádostí o uzavření manželství ve správním obvodu matričního úřadu.
 • Povolování uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu nebo mimo dobu stanovenou radou obce ve správním řízení.
 • Vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
 • Vydávání osvědčení k církevnímu sňatku ve správním obvodu matričního úřadu.
 • Přijímání žádostí o zápis narození, uzavření manželství a úmrtí do zvláštní matriky (matriční události nastalé v cizině).
 • Plnění oznamovacích povinností vůči orgánům státu, příp. cizích států.
 • Správní řízení o změně jména nebo příjmení na žádost.
 • Přijímání prohlášení o volbě druhého jména.
 • Přijímání oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména.
 • Přijímání souhlasného prohlášení o volbě jiného jména osvojenému dítěti.
 • Přijímání různých oznámení a prohlášení o užívání příjmení.
 • Přijímání žádostí o vydání Osvědčení o státním občanství.
 • Přijímání souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství k narozenému i nenarozenému dítěti.
 • Přijímání oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu a zneplatnění občanského průkazu prostřednictvím zápisu do CZECH POINT.


Na úseku vidimace a legalizace

 • Provádění vidimace a legalizace.
 • Vybírání poplatků za vidimaci a legalizaci.


Na úseku správy hřbitova

 • Evidence pronajatých hrobových míst.
 • Žádosti o pronájem nových hrobových míst, sepisování smluv o pronájmu.
 • Kontrola zaplacených poplatků za nájem, upomínání neplatičů.
   

Na úseku sociální agendy pro správní obvod Jesenice, Vestec, Psáry, Dolní Břežany, Průhonice, Ohrobec, Zvole, Březová – Oleško, Zlatníky-Hodkovice

 • Zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory.
 • Provádí šetření různých aspektů životní situace klientů.
 • Tvoří podklady a vede evidenci pro potřeby Úřadu práce k vykonávání zákona o pomoci v hmotné nouzi.
 • Spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi a poskytovateli sociálních služeb či zdravotnickými zařízeními za účelem pomoci cílovým skupinám.
 • Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí.
 • Zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří nebo rizikového chování a trestné činnosti.
 • Vykonává funkci opatrovníka.
 • Správní řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce důchodu pro město Jesenice.
 • Další správní řízení v působnosti obce dle zvláštních zákonů v sociální oblasti.


Na úseku CZECH POINT

 • Provádění autorizované konverze dokumentů.
 • Agenda ISDS.
 • Vydávání výpisů z CZECH POINT.
 • Vybírání poplatků za vydané výpisy z CZECH POINT.


Na úseku vybrané přestupkové agendy pro správní obvod Jesenice, z nařízení Krajského úřadu Středočeského kraje pro obec Vestec, na základě veřejnoprávní smlouvy pro obec Zlatníky – Hodkovice

 • Vedení správních řízení o přestupcích, jejichž projednání není svěřeno jednotlivým odborům městského úřadu Jesenice:
 1.  proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě
 2.  proti veřejnému pořádku
 3.  proti občanskému soužití
 4.  proti majetku 
 • Projednání přestupků dalších obcí ve správním obvodu města na základě uzavřených veřejnoprávních smluv a na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje
 • Podávání zpráv z místa bydliště o pověsti a chování a přestupkovém řízení Policii ČR, soudům a státním zastupitelstvím a stanoviska k žádostem o udělení státního občanství České republiky
 • Ukládání pokut v blokovém řízení
 • Předávání vykonatelných exekučních titulů (pokuty za přestupky a náklady řízení)
 • Spolupráce s Městskou policií Jesenice


Na úseku voleb pro správní obvod Jesenice, Vestec, Psáry, Ohrobec, Zvole, Dolní Břežany, Březová – Oleško, Zlatníky – Hodkovice, Průhonice

 • Příprava voleb pro celý správní obvod.
 • Zajištění podkladů pro starostu obce.
 • Spolupráce s ČSÚ.
 • Činnost oprávněné osoby z hlediska pověřeného obecního úřadu.


Na úseku evidence obyvatel pro správní obvod Jesenice

 • Přihlašování osob k trvalému pobytu.
 • Vydávání výpisů z informačního systému EO.
 • Evidence cizinců a azylantů v obci.
 • Vedení statistik pro obec.
 • Úřední odhlášení osob ve správním řízení.
 • Spolupráce s ČSÚ, příprava volebních seznamů, spolupráce při sčítání lidu.
 • Příprava vítání občánků, gratulací jubilantům – seniorům.
 • Editace změn v prostředí Czech Point.


Čísla popisná a evidenční

 • Přidělování nových čísel popisných a evidenčních, vydávání potvrzení o přidělení, zadávání do registru adres.
 • Odnímání čísel popisných a evidenčních.
 • Spolupráce s katastrem nemovitostí.
 • Provádění indexace u nově postavených domů. 
 • Příprava názvů nových ulic, veřejných prostranství a zadávání do nově vytvořených registrů.


Na úseku knihovny

 • Půjčování knih.
 • Veřejně přístupný internet.

Patička stránky

Dnes je 22. březen 2019
Svátek má Leona

Kalendář akcí // na březen

Nejbližší připravovaná akce

Společenský ples města Jesenice

23. březen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace