Hlavní nabídka

Obsah stránky

Odbor správy majetku a investic

majetkové dispozice města Jesenice (prodeje, koupě, nájmy, výpůjčky)

 • evidence majetku a související agenda
 • příprava projektů zpracovává podklady stavebního charakteru
 • projektová příprava
 • stanoviska města
 • posuzování investiční záměrů a projektů jiných investorů
 • na základě pověření jedná za město jako účastník řízení dle zákona 183/2006 Sb., a dalších správních řízeních vedených stavebním úřadem či jiným správním úřadem
 • ztráty a nálezy
 • správa a údržba místních komunikací a dopravního značení 
 • silniční správní úřad
 • užívání veřejného prostranství
 • rybářské lístky
 • údržba a péče o zeleň
 • odpady a evidence poplatků za komunální odpad
 • evidence psů a poplatků za psy

 

Vedoucí odboru    Ing. Marcela Dupalová 226 805 938 marcela.dupalova@mujesenice.cz

 

Oddělení správy majetku

referentka - správa majetku Bc. Petra Brunhoferová 241 021 746 petra.brunhoferova@mujesenice.cz
referentka - správa majetku Olga Svobodová 241 021 730 olga.svobodova@mujesenice.cz
referentka - správa majetku Dana Sýkorová 226 805 952 dana.sykorova@mujesenice.cz
referentka - správa majetku Marie Hajduchová 241 021 721 marie.hajduchova@mujesenice.cz

Oddělení investic, veřejných zakázek

 
referent - investice a rozvoj Patrik Cvachovec 226 805 953 patrik.cvachovec@mujesenice.cz
referentka - veřejné zakázky Anna Maškarová 226 805 951 anna.maskarova@mujesenice.cz
referent - investic      
       

 

Vypsané zakázky - detaily

Elektronické tržiště:   https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=_Jesenice_00241318

 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Výkon samosprávné působnosti odboru v rámci Městského úřadu Jesenice 

 • Na základě požadavků hlavní inventarizační komise provádí inventarizaci majetku města evidovaného na příslušné kapitole a odpovídá za inventarizaci majetku města Jesenice.
 • Zajišťuje agendu správy majetku města Jesenice.
 • Zajišťuje a připravuje podklady pro rozhodování rady města na úseku správy majetku a investic.
 • Poskytuje na vyžádání informace a podklady pro jednání komisí rady.
 • Na základě pověření starostou nebo radou města zastupuje město v  řízeních dle příslušného zákona.
 • Poskytuje informace veřejnosti o majetku města.
 • Zajišťuje agendu zatížení majetku věcnými břemeny.
 • Zajišťuje správu a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení
 • Zajišťuje správu městského mobiliáře.
 • Zajišťuje správu a údržbu místních komunikací a dopravního značení.
 • Zajišťuje provoz a správu budovy Městského úřadu a ostatních provozních prostor města (s výjimkou budovy ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice)
 • Na základě provedených majetkoprávních úkonů dává podklady Finančnímu odboru k proúčtování a inkasu nebo platbě s nimi spojenými.

 

Výkon přenesené působnosti odboru v rámci Městského úřadu Jesenice

Ochrana životního prostředí

Odbor správy majetku, investic a životního prostředí vykonává státní správu, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v základním rozsahu přenesené působnosti městského úřadu zejména na úseku kácení dřevin rostoucích mimo les, zásahy do registrovaných významně krajinných prvků a památných stromů. Podle zákona 99/2004 Sb. o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, v základním rozsahu přenesené působnosti městského úřadu na úseku vydávání rybářských lístků.

Silniční správní úřad

Odbor správy majetku, investic a životního prostředí vykonává státní správu, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v základním rozsahu přenesené působnosti městského úřadu na úseku silničního správního úřadu.

Užívání veřejného prostranství

Odbor správy majetku, investic a životního prostředí vykonává v základním rozsahu přenesené působnosti městského úřadu na úseku místního poplatku za užívání veřejného prostranství, jako správce daně podle zákona č. 280/2010 Sb., daňový řád, v platném znění, pro místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a podle příslušných obecně závazných vyhlášek města.

Ztráty a nálezy

Odbor správy majetku, investic a životního prostředí vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti městského úřadu na úseku ztrát a nálezů (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Oddělení správy majetku a silniční správní úřad

 • Zajišťuje agendu správy majetku města Jesenice.
 • Zajišťuje a připravuje podklady pro rozhodování rady města na úseku správy majetku.
 • Poskytuje na vyžádání informace a podklady pro jednání komisí rady.
 • Poskytuje informace veřejnosti o majetku města.
 • Zajišťuje agendu zatížení majetku věcnými břemeny.
 • Na základě provedených majetkoprávních úkonů dává podklady Finančnímu odboru k proúčtování a inkasu nebo platbě s nimi spojenými.
 • Vykonává státní správu, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v základním rozsahu přenesené působnosti městského úřadu na úseku silničního správního úřadu - zejména zařazení komunikací do pasportu místních komunikací, připojování nemovitostí či místních komunikací na místní komunikace nebo jejich rušení.

Oddělení investic a veřejných zakázek

 • Zajišťuje komplexní agendy spojené se zadávacími řízeními dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
 • Provádí kontrolu přijatých nabídek podaných uchazeči v rámci zadávacích řízení.
 • Zajišťuje vedení zakázek na profilu zadavatele
 • Plní funkci investora, zajišťuje přípravu, realizaci a koordinaci investiční výstavby města. 
 • Zajišťuje výběrová řízení na dodavatele investic, u nichž vykonává funkci investora.
 • Provádí předání staveniště, kontrolu a přejímky staveb za město a případně uplatňuje vady v rámci záruční doby. 
 • Projednává a zpracovává návrhy obchodních smluv.
 • Zpracovává návrhy krátkodobých a střednědobých investičních programů staveb hrazených ze zdrojů města Jesenice. 
 • Navrhuje roční plán investičních akcí města a spolupracuje s odborem Finančním na návrhu finančního zajištění investičních akcí města.
 • Připravuje podklady pro rozpočet města. Kontroluje čerpání finančních prostředků určených pro investiční výstavbu. 

Oddělení životního prostředí

Podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) vydává rybářské lístky pro občany České republiky mající trvalý pobyt na území obce s pověřeným úřadem, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. (území obce s pověřeným úřadem - území obcí Březová - Oleško, Dolní Břežany, Jesenice, Ohrobec, Průhonice, Psáry, Vestec, Zlatníky - Hodkovice, Zvole.

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních a prováděcích předpisů, zajišťuje výkon orgánu ochrany přírody městského úřadu pro území města Jesenice a výkon orgánu ochrany přírody obce s pověřeným úřadem pro území obcí Březová - Oleško, Dolní Břežany, Jesenice, Ohrobec, Průhonice, Psáry, Vestec, Zlatníky - Hodkovice, Zvole.

 • Provádí ucelený výkon veškerých odborných činností v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
 • Zabezpečuje údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť v majetku města.
 • Zajišťuje a kontroluje celoplošný úklid chodníků, včetně zimního úklidu.
 • Připravuje investiční akce v oblasti úprav ploch veřejné zeleně a dětských hřišť.
 • Zajišťuje rozvoj a revitalizaci ploch městské zeleně. 
 • Dohlíží nad údržbou pozemků ve vlastnictví soukromých osob a zajišťuje jednání s vlastníky pozemků.
 • Zpracovává a aktualizuje povodňový plán města.

Na úseku odpadového hospodářství

 • Přihlašuje občany k odvozu komunálního odpadu, zpracovává přihlášky, zavádí je do evidence v programu MUNIS.
 • Vede evidenci vydaných známek na odpadní nádoby, sleduje a řeší pohyb – ztráty nebo krádeže, vydává známky na odpadní nádoby při platbě bezhotovostním převodem. 
 • Předpisuje a kontroluje poplatky za vývoz komunálního odpadu a bioodpadu.
 • Spolupracuje se svozovou firmou – řeší aktuální situace při svozu, řeší nevyvezené nádoby, řeší svoz separovaného odpadu, objednává nádoby na odpad, objednává mimořádné svozy, kontroluje jednotlivá stanoviště, zpracovává měsíční vyúčtování za zpětný odběr, zpracovává podklady pro vystavení faktur, kontroluje došlé faktury, vypracovává roční hlášení do systému ISPOP, řeší provozní záležitosti sběrného dvora.
 • Spolupracuje s firmami Asekol, EKO-KOM a Elektrowin – zpětný odběr. Zajišťuje stacionární kontejnery ve městě, e-boxy, vyúčtovává čtvrtletní odměny, vypracovává roční povinné hlášení společnosti EKO-KOM o produkci odpadu.
 • Monitoruje přepravu nebezpečného odpadu přes město, zpracovává hlášení na MěÚ Černošice.
 • Kontroluje firmy se sídlem ve městě Jesenice – správné zajištění svozu odpadu. 
 • Kontroluje přijaté platby – hotovostní i bezhotovostní.
 • Vypracovává podklady pro platby bytových domů (SVJ) a následně vytváří potvrzení o přijetí plateb (namísto vystavování faktur).
 • Zasílá upomínky dlužníkům.
 • Zajišťuje odstraňování nepovolených skládek z veřejných prostranství.
 • Koordinuje systém nakládání s komunálním odpadem na území města.
 • Provádí kontrolu pořádku na stanovištích sběrných nádob směsného, separovaného a velkoobjemového odpadu.
 • Určuje stanoviště kontejnerů na separovaný odpad a stanoviště a termíny přistavení kontejnerů na objemný odpad na území města.
 • Zajišťuje ekoosvětové akce ve městě.
 • Provádí činnost oprávněné osoby z hlediska registračního úřadu.

Na úseku evidence psů

 • Eviduje poplatníky, vede evidenci psů.
 • Přihlašuje a odhlašuje psy, vydává a eviduje evidenční známky, čipy a poplatníky s úlevou od poplatku.
 • Řeší situace po odchytu psa – řešení odvozu do útulku, péče o psa, dohledávání majitele – vše ve spolupráci s Městskou policií Jesenice.  Kontroluje a eviduje poplatky, zasílá upomínky dlužníkům.

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace