Hlavní nabídka

Obsah stránky

Ověřování podpisů a kopií listin

Ověřování se provádí na MěÚ v Jesenici, Budějovická 303, v přízemí v kanceláři č. 1.2. a 1.3., odboru občanských záležitostí v úřední dny:
   v pondělí od 8:00 - 12:00 hod  a  13:00 - 17:30 hod
   ve středu od 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 17:30 hod.


   Mimo úřední dny pouze po předchozí telefonické domluvě - tel. 241 021 744, 241 021 741

Od 1. 3. 2006 je účinný zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování). Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.


Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):
• je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby;
• je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého;
• je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
• jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
• jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
• není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu


Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):
• jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
• je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která obsahuje žádný text;
• je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.


Kam se obrátit?
 Městský úřad Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice, přízemí, kancelář č. 1.2 a č. 1.3, tel. 241 021 744 a 241 021 741.


 Vidimaci a legalizaci dále provádí krajské úřady; obecní úřady obce s rozšířenou působností; matriční úřady a obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů; újezdní úřady; Česká pošta a Hospodářská komora České republiky.)

Ověřování listin (legalizace) dokladů pro použití v cizině - bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí


Co musíte předložit?
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování)
• občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
• průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
• průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
• průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
• průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
• průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana


Poplatky
 Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny (za každou i započatou stránku formátu A4 a menší, má-li vidimovaná listina stránku větší než formát A4 vybírá se správní poplatek násobkem podle počtu A4 obsažených ve formátu vidimované listiny) činí Kč 30,-.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí Kč 30,-.
Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Osvobození od poplatku je uvedené u položky 4 a 5 v zákoně o správních poplatcích jednotlivě.


Lhůty pro vyřízení
 Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.).


 Další účastníci
 Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).


 Právní předpis:
• Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace