Hlavní nabídka

Obsah stránky

Oznámení stanoviště včelstev

Dle § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění je chovatel včel povinen oznámit podle prováděcího právního předpisu místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev.

Dle prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin) dle § 7 a 8 je dále specifikováno:

§ 7

(1) Chovatel včel oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.

(2) Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, oznamuje chovatel včel písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním.

(3) Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, označí chovatel včel umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1 m v horizontální poloze.

§ 8

U trvalých nebo přechodných stanovišť včelstev oznámení obsahuje:

a) identifikaci chovatele včel

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo

2. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která jedná jménem osoby uvedené pod písmenem a), číslo telefonu, popřípadě jiný způsob kontaktu,

c) identifikaci umístění včelstev

1. pozemek označený parcelním číslem nebo číslem půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, obcí, katastrálním územím, okresem, v případě lesního pozemku jednotkou prostorového rozdělení lesa,

2. přiložený jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště,

d) v případě přechodných stanovišť předpokládanou dobu umístění vymezenou datem začátku a konce umístění.

Vložený dokument

Oznámení stanoviště včelstev pdf pdf 97 kB

Patička stránky

Dnes je 21. září 2019
Svátek má Matouš

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace