Hlavní nabídka

Obsah stránky

Přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku


Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok (jednání v nutné obraně nebo v krajní nouzi), jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.


Oznámení o přestupku může ve věci podat osoba přestupkem postižená, její zákonný či právní zástupce a kdokoliv, kdo se o přestupku dozvěděl.


Oznámení podezření na přestupek lze učinit osobně, příp. písemným či elektronickým podáním (se zaručeným elektronickým podpisem) na Policii České republiky nebo u Městské policie Jesenice, případně písemně nebo při osobní návštěvě na Odboru občanských záležitostí Městského úřadu Jesenice, Budějovická 303, Jesenice, přízemí, kancelář 1.04


Samostatné formuláře nejsou k dispozici. V návrhu na projednání přestupku je nutno uvést, kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán, dále pak případné důkazy a svědky. Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Povinnost nahradit náklady řízení se ukládá občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno. Důvodem zastavení přestupkového řízení je, že skutek se nestal nebo není přestupkem, skutek nespáchal obviněný z přestupku, skutek nebyl obviněnému z přestupku prokázán; navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo se, ačkoliv byl řádně a včasně předvolán, k ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu neodstavil.


 Účastníkem řízení je obviněný z přestupku, poškozený (pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem), vlastník věci (která může být zabrána nebo byla zabrána) a navrhovatel (na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku).


Kde tuto situaci řešit:
Městský úřad Jesenice, Budějovická 303, Jesenice, Odbor občanských záležitostí, přízemí, kancelář 1.4, tel. 241 021 731 nebo 226 805 925

Podle kterého právního předpisu se postupuje:
• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Patička stránky

Dnes je 18. listopad 2017
Svátek má Romana
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
Kalendář akcí // na listopad

Nejbližší připravovaná akce

Cvičení seniorů

23. listopad 2017 // KULTURA

Podněty občanů // ZmapujTo

ZmapujTo.cz

Mobilní aplikace a web www.ZmapujTo.cz
Vám přináší nástroj pro nahlášení problémů
ve Vašem okolí či podnětů na zlepšení.

Nové hlášení