Hlavní nabídka

Obsah stránky

Pořizování změny č. 5 Územního plánu obce Jesenice

Zastupitelstvo obce Jesenice usnesením č. 026/15-Z02 ze dne 28.05.2015 schválilo pořízení změny č. 5 ÚP obce Jesenice (dále jen „ÚP“). Pořizovatelem této změny schválilo MěÚ Černošice, úřad územního plánování. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem ve věcech územního plánu obce Jesenice stanovilo zastupitelstvo obce Jesenice svým usnesením č. 068/14-Z05 ze dne 06.11.2014 ing. Arch. Ivu Řehulkovou. Datem 29.6.2016 formou veřejné vyhlášky zveřejněné na úřední desce MěÚ Jesenice bylo oznámeno projednání a doručení návrhu zadání změny č. 5 ÚP. K tomuto návrhu zadání uplatnily dotčené orgány svá stanoviska a požadavky, sousední obce podněty a veřejnost své připomínky. Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravili návrh zadání a předložili jej ke schválení na zasedání zastupitelstva města Jesenice, které se konalo 20.10.2016. Na tomto zasedání zastupitelstvo vzalo na vědomí vyhodnocení uplatněných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a připomínek veřejnosti a byl schválen text zadání změny č. 5 ÚP usnesením č. 046/16-Z04. Zastupitelstvo města Jesenice usnesením č. 048/17-Z01 ze dne 19.01.2017 odvolalo z funkce určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace města ing. Arch. Ivu Řehulkovou a určilo do této funkce starostku města, Mgr. Radku Vladykovou. Usnesením rady města Jesenice č. 069/17-R05 ze dne 31.01.2017 byla schválena nabídka projektanta Petra Foglara pro pořízení návrhu změny č. 5 ÚP, s nímž byla uzavřena smlouva o dílo datem 15.2.2017 na základě usnesení rady města č. 069/17-R05 ze dne 31.01.2017. Veřejnou vyhláškou – oznámením o doručení návrhu změny č. 5 ÚP obce Jesenice bylo datem 3.7.2017 na úřední desce MěÚ Jesenice oznámeno projednání návrhu změny č. 5 ÚP dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tzv. „společné jednání“ dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí se konalo 25.7.2017 a následně po obdržení písemných stanovisek dotčených orgánů a připomínek ostatních subjektů byl text vyhodnocován. Pořizovatel, Městský úřad Černošice, odbor územního plánování, veřejnou vyhláškou oznámil veřejné projednání návrhu změny č. 5 ÚP. Na úřední desce MěÚ Jesenice byla tato veřejná vyhláška zveřejněna datem 4.10.2017. Veřejné projednání návrhu změny se konalo na MěÚ Jesenice od 18 hodin v pondělí 6.11.2017. Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska. Sousední obce a veřejnost mohly uplatnit námitky a připomínky. Následně pořizovatel předložil datem 29.11.2017 návrh změny č. 5 ÚP na vydání. Zastupitelstvo města Jesenice usnesením č. 117/17-Z07 ze dne 19.12.2017 vydalo změnu č. 5 ÚP obce Jesenice, jejíž vydaný text se nachází níže.

zpracovala: Ing. Alena Dziadkiewiczová, MěÚ Jesenice

 

Schválené zadání změny č.5 ÚP

Návrh změny č. 5 dle § 50 SZ

Veř.vyhl. k návrhu ZM č. 5 dle § 50 SZ

Veř. vyhláška k návrhu změny č. 5 dle § 52 SZ

Předložení návrhu na vydání změny č. 5 ÚP obce Jesenice pro vydání

Veřejná vyhláška -oznámení o vydání změny č.5

Vydaná změna č.5 ÚP obce Jesenice

 

Patička stránky

Dnes je 22. září 2019
Svátek má Darina

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace