Hlavní nabídka

Obsah stránky

Volby do Evropského parlamentu

Prezident republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu na 24. a 25. 5. 2019. Rozhodnutí o vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 9/2019. Podrobné informace k volbám naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra zde

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (10. 4. 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Evropského parlamentu je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. 4 2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Postup pro voliče, kteří změní místo trvalého pobytu po zápisu do seznamu voličů (14. 4. 2019) viz příloha níže.

Občan jiného státu, který má právo hlasovat, není ještě veden v dodatku stálého seznamu voličů a má zájem volit, musí osobně podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (případně žádost o přenesení údajů pro volby do Evropského parlamentu) u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 14. 4. 2019 (žádost k dispozici níže). Z tohoto důvodu bude na městském úřadu zajištěna služba v neděli 14. dubna 2019 od 800 hod do 1600 hod, přízemí, odbor občanských záležitostí (kancelář evidence obyvatel).

Dva dny přede dnem voleb, tj. 22. 5. 2019, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb (17. 1. 2019) může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 9. 5. 2019.

O voličský průkaz můžete požádat osobně nejpozději do středy 22. května 2019 do 16:00 hodin na Městském úřadě v Jesenici, v přízemí, odbor občanských záležitostí (kancelář evidence obyvatel).

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 17. 5. 2019 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), případně může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (viz formulář níže).

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Voličský průkaz může vydat i zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do Evropského parlamentu není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Pokud je volič veden na zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským úřadem v zahraničí a chtěl by hlasovat při volbách do Evropského parlamentu, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeným zastupitelským úřadem, kde byl doposud zapsán.

Volby do Evropského parlamentu

Název Typ
žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí se seznamu voličů pdf pdf
žádost o vydání voličského průkazu pdf pdf
žádost občana EU o zápis nebo přenos do seznamu voličů pdf pdf
informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14.4.2019 pdf pdf
Oznámení o vydávání OP pdf pdf
plná moc k převzetí voličského průkazu pdf pdf
Telefonní spojení pdf pdf

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace