Hlavní nabídka

Obsah stránky

Stavební úřad                 

 

Vedoucí odboru Ing. Jan Hašek 241 021 713 jan.hasek@mujesenice.cz 
       
       
Administrativa Petra Kollinová 241 021 728 petra.kollinova@mujesenice.cz
       
       
Katastrální území: Březová u Zvole, Oleško u Zvole
Referent  Kateřina Pažoutová 226 805 926 katerina.pazoutova@mujesenice.cz 
Katastrální území: Vestec
Referentka Ivana Dukátová 226 805 928 ivana.dukatova@mujesenice.cz
Katastrální území: Psáry, Dolní Jirčany
Referentka Milada Vojanová 226 805 935 milada.vojanova@mujesenice.cz
Referentka Ing. Veronika Olivová 241 021 734 veronika.olivova@mujesenice.cz
Katastrální území: Jesenice u Prahy, Horní Jirčany
Referentka Olga Tůmová 241 021 745 olga.tumova@mujesenice.cz 
Referentka Lea Tintěrová 226 805 954 lea.tinterova@mujesenice.cz
Katastrální území: Zdiměřice, Osnice
Referent Vojtěch Vitouš 241 021 736 vojtech.vitous@mujesenice.cz
Katastrální území: Ohrobec, Zvole u Prahy
Referentka Ing. Kamila Pouchlá 241 021 743  kamila.pouchla@mujesenice.cz
 
       

 

Úřední hodiny:

Pondělí:         od 08:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:30 hodin

Středa:           od 08:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:30 hodin

Mimo úřední hodiny je Stavební úřad pro veřejnost uzavřen - referenti vykonávají činnosti v terénu a pracují na vyřizování žádostí.

 

*******

Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a dalších souvisejících právních a prováděcích předpisů, zajišťuje výkon obecného stavebního úřadu pro území těchto obcí:  Březová – Oleško, Jesenice, Ohrobec, Psáry, Vestec, Zvole. Jedná se celkem o 11 katastrálních území:

 

Jesenice (k.ú. Jesenice u Prahy, k.ú. Zdiměřice u Prahy, k.ú. Osnice, k.ú. Horní Jirčany)

Psáry (k.ú. Psáry, k.ú. Dolní Jirčany)

Vestec (k.ú. Vestec u Prahy)

Ohrobec (k.ú. Ohrobec)

Zvole (k.ú. Zvole u Prahy)

Březová-Oleško (k.ú. Březová u Zvole, k.ú. Oleško u Zvole)

 

Postupy neupravené stavebním zákonem se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Pro řízení o přestupcích stavební úřad postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a dále v souladu s obecným předpisem, tj. se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestuply a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad není příslušný k povolování speciálních staveb – tj. staveb komunikací, vodohospodářských staveb, staveb leteckých, staveb drah a na dráze. Tyto činnosti zajišťují speciální stavební úřady podle zvláštních právních předpisů.

Stavebnímu úřadu přísluší ve věcech územního plánování a stavebního řádu dozírat na dodržování ustanovení stavebního zákona a souvisejících právních předpisů včetně prováděcích vyhlášek vydaných k jeho provedení, dbát na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě stavebního zákona, vykonávat soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochranu práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. 

 • vydává územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí nebo souhlasu
 • povoluje dělení a scelování pozemků
 • vede územní řízení
 • vede zjednodušená územní řízení
 • vede společná územní a stavební řízení
 • vydává územní souhlas
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • povoluje prodloužení platnosti územních rozhodnutí
 • uděluje souhlasy a vyjádření dle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady
 • vydává závazné stanovisko pro speciální stavební úřady
 • vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vede stavební řízení
 • povoluje prodloužení platnosti stavebních povolení
 • přijímá oznámení o vydání certifikátu autorizovaným inspektorem
 • povoluje změny staveb před jejich dokončením
 • povoluje předčasné užívání staveb
 • povoluje zkušební provoz
 • povoluje změny ve způsobu užívání staveb
 • povoluje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
 • vydává dodatečné povolení staveb
 • vydává kolaudační souhlas pro užívání stavby
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy, které nahradí územní rozhodnutí nebo stavební povolení
 • povoluje výjimky z vyhlášek č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • provádí kontrolní prohlídky staveb
 • nařizuje údržbu staveb
 • nařizuje provedení nezbytných úprav
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce
 • nařizuje vyklizení staveb
 • nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
 • nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby
 • nařizuje zjednání nápravy při zjištění závady na stavbě, zastavuje práce na stavbě
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • rozhoduje v řízení o přestupcích
 • spolupracuje s Krajským úřadem Středočeského kraje, zejména s Odborem územního plánování a stavebního řádu
 • spolupracuje s Katastrálním úřadem Středočeského kraje
 • spolupracuje s dotčenými správními orgány
 • je editorem údajů RÚIAN - základního územního registru adres a nemovitostí
 • zpracovává statistiku vydaných písemností
 • zajišťuje archivaci spisů
 • poskytuje informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • umožňuje osobám, které prokázaly oprávněný zájem, nahlížet do archivní dokumentace
 • vyřizuje další korespondenci
 • vyvěšuje písemnosti vydané odborem na úřední desku
   

Dle § 196, odst. 1, stavebního zákona, lze ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů. Pokud nebude žádost stavebníka podána na příslušném formuláři, nelze ji považovat za žádost podanou dle stavebního zákona.

Patička stránky

Dnes je 22. září 2019
Svátek má Darina

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace