Hlavní nabídka

Obsah stránky

Kontakt:

tajemnice úřadu

Mgr. Hana Haubertová, MPA

hana.haubertova@mujesenice.cz

tel: 226 805 955, 601 531 993

 

Tajemník úřadu je vedoucím Městského úřadu Jesenice a je odpovědný starostovi města Jesenice za plnění úkolů Městského úřadu Jesenice v samostatné i přenesené působnosti.

Tajemník Městského úřadu Jesenice řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města Jesenice a zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Jesenice.Je přímým nadřízeným všech vedoucích odborů Městského úřadu Jesenice.

Tajemník Městského úřadu Jesenice plní úkoly stanovené zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, vůči zaměstnancům města Jesenice a zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené Městskému úřadu Jesenice.

Tajemník je vedoucím úřadu podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a plní povinnosti vedoucího úřadu dané tímto zákonem. Tajemník úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.

Tajemník Městského úřadu Jesenice, podle § 110 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), má zejména tyto kompetence:

 • zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním,
 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu města,
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
 • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
 • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města.

Tajemník Městského úřadu Jesenice má dále zejména tyto kompetence:

 • podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný zaměstnanec města (oprávněná úřední osoba),
 • podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů ve věcech samostatné působnosti, přičemž zavazovat městskou část může pouze, je-li k tomu oprávněn dle zákona, vnitřním předpisem nebo pověřen příslušným orgánem města,
 • vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů, vedoucích oddělení a zaměstnanců zařazených do úřadu; • rozhoduje o způsobu zvyšování kvalifikace zaměstnanců,
 • rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory a koordinuje jejich činnosti,
 • rozhoduje o koncepčních opatřeních týkajících se činností úřadu,
 • rozhoduje o koncepčních opatřeních týkajících se výkonu státní správy (přenesené působnosti).

Patička stránky

Dnes je 22. září 2019
Svátek má Darina

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace