Hlavní nabídka

Obsah stránky

Uzavření manželství


Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenci) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem za přítomnosti dvou svědků. 

Nejprve doporučujeme telefonickou rezervace termínu svatebního obřadu nebo osobní návštěva matričního úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
Pro uzavření manželství v katastru obcí Jesenice, Psáry a Vestec se obraťte na Městský úřad Jesenice, matrika, Budějovická 303, 252 42 Jesenice,přízemí, kancelář č. 1.3, tel. 241 021 741,
pondělí a středa 08.00–12.00 a 13.00–17.30.

Potřebné doklady:
Občan České republiky předkládá:
• rodný list
• platný průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas
• pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera
Cizinec kromě výše uvedeného ještě předkládá:
• cizozemský průkaz totožnosti nebo průkaz o povolení k pobytu
• doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván,  nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců
• potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
• úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad se nepředkládá, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
• pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
• pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
• potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Ministerstvem vnitra, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (pouze cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jejich rodinnými příslušníky)

Listiny vydané orgány cizího státu, které platí v místě, kde byly vydány, za veřejné listiny, se předkládají se soudním překladem do českého jazyka a podle mezinárodních smluv musí být opatřeny potřebnými ověřeními.
Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Doba stanovená Radou obce pro uzavření manželství: každý druhý pátek v měsíci v 10 – 12 hodin


Poplatky:
Svatební obřady konané v Radou obce stanoveném čase a v obřadní místnosti Městského úřadu Jesenice jsou zdarma. Mimo tuto dobu nebo za obřad konaný na jiném vhodném místě je správní poplatek 1.000 Kč. 
Pokud snoubenci nemají trvalý pobyt na území České republiky, platí se za uzavření manželství správní poplatek ve výši 3.000 Kč, pokud má pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území České republiky, platí se správní poplatek ve výši 2.000 Kč. 

Právní předpisy:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 

Patička stránky

Dnes je 21. září 2019
Svátek má Matouš

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace