Hlavní nabídka

Obsah stránky

 

 

STAROSTA 

Starosta je  nejvyšší představitel místní samosprávy – městské nebo obecní (případně zastupitelstva městské části či městského obvodu, pokud existuje). Vykonává obecní správu a zastupuje obec navenek. Starostu volí zastupitelstvo obce. Ve statutárních městech se tato funkce nazývá primátor. Práva a povinnosti starosty jsou upraveny zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok (§ 42),
 • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,
 • může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
 • plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.

Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.

 

Ing. Pavel Smutný

Starosta města Jesenice

STAN

pavel.smutny@mujesenice.cz

telefon:

 • 241 021 711

 

Kompetence:

 • Vede a koordinuje tým členů rady k zabezpečení rozvoje města
 • Hospodaření města, investice a veřejné zakázky
 • Čerpání fondů z EU a dotací příslušných ministerstev
 • Vnitřní audit
 • Vnější vztahy, informování veřejnosti o činnosti města
 • Krizové řízení a mimořádné události
 • Spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města

Činnost ve zvláštních orgánech města:

 

 


MÍSTOSTAROSTA

Místostarosta zastupuje starostu. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1). Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.

 

 

 

 

 

Uvolněná místostarostka města Jesenice

Ing. arch. Iva Řehulková

STAN

iva.rehulkova@@mujesenice.cz 

telefon:

 • 241 021 719
 

Kompetence:

 • Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci
 • Zastupitelka pověřená územním plánováním a rozvojem
 • Podepisuje právní předpisy města

Činnost ve zvláštních orgánech města

 

 

 

 

Uvolněný místostarosta města Jesenice

Martin Kuruc

ODS

martin.kuruc@mujesenice.cz

telefon:

      *   241 021 714

      *   702 194 555

 

 

 

 

 

 

 

Kompetence:

 • Hospodaření města, investice a veřejné zakázky
 • Podepisuje právní předpisy města

Činnost ve zvláštních orgánech města

       
 

 

 

 

 

Patička stránky

Dnes je 12. prosinec 2018
Svátek má Simona

Kalendář akcí // na prosinec

Nejbližší připravovaná akce

Koncert ZUŠ

13. prosinec 2018 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace