Hlavní nabídka

Obsah stránky

Vydávání matričních dokladů - duplikáty

Duplikáty matričních dokladů (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) vydá matriční úřad obce v jejímž správním obvodu se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Duplikát dokladu o partnerství vydá registrující matriční úřad, v jehož správním obvodu registrované partnerství vzniklo. Jde-li o narození, uzavření manželství, vznik partnerství, nebo úmrtí českého státního občana v cizině, pak je k vydání duplikátu příslušná zvláštní matrika, kterou vede ÚMČ města Brna, Brno-střed, pracoviště: Husova 3, druhé patro, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O vydání duplikátu matričního dokladu - rodného, oddacího a úmrtního listu mohou požádat:
o fyzické osoby, kterých se zápis týká, nebo jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci a jejich zmocněnci
o fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné k uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
o státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
o statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949
O vydání úmrtního listu může dále požádat také:
o fyzická osoba, která na vydání dokladu prokáže právní zájem
o fyzická osoba, která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti
o fyzická osoba, která je vypravitelem pohřbu
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Duplikáty matričních dokladů a dokladů o partnerství jsou vystavovány na základě písemné žádosti a zasílány doporučenou poštou na dodejku, nebo po prokázání totožnosti a právního zájmu žadatele vydávány přímo žadateli na matričním úřadu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

• Doklady matričních událostí nastalých v obcích Jesenice, Psáry a Vestec:
Městský úřad Jesenice, matrika, Budějovická 303, 252 42 Jesenice,
přízemí kancelář č. 1.3, tel. 241 021 741
pondělí a středa 08.00–12.00 a 13.00–17.30


• Doklady matričních události českých státních občanů nastalých v cizině: na zvláštní matrice Odboru matrika ÚMČ města Brna, Brno-střed,  pracoviště: Husova 3, druhé patro, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
• doklad totožnosti
• matriční doklad, ze kterého bude zřejmé, že matriční doklad, který požaduje se týká členů rodiny nebo sourozenců, a nebo veřejnou listinu, kterou prokáže, že požadovaný matriční doklad je nezbytný pro uplatnění práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,  v případě vystavení duplikátu úmrtního listu listinu, kterou prokáže, že má na vydání duplikátu právní zájem, že žil se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti, nebo že je vypravitelem pohřbu
• plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněnec s úředně ověřeným podpisem žadatele

Správní poplatek: 100,- Kč, který je splatný před vydáním matričního dokladu.

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

Právní předpisy:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejích zákonů, ve znění pozdějších předpisů
související předpisy
vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Vložený dokument

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu pdf pdf 133 kB

Patička stránky

Dnes je 22. září 2019
Svátek má Darina

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace