Hlavní nabídka

Obsah stránky

Výstavba a přestavba rodinného domu

Úvodem

Od 1.1.2018 vstoupila v účinnost novela stavebního zákona, která umožnila zjednodušení legislativního procesu povolování novostavby rodinného domu, případně přestavby stávajícího rodinného domu (uvedený postup platí obdobně). Rodinný dům již není nutné projednávat v řízení, kdy se ve dvou krocích obesílali vlastníci sousedních pozemků a dotčené orgány státní správy. Podle současné právní úpravy lze povolit stavbu rodinného domu v režimu územního souhlasu a ohlášení. Doposud bylo možné v tomto režimu povolit pouze rodinný dům o zastavěné ploše do 150 m2. Oproti řízení však stavebník musí doložit souhlas vlastníků sousedních pozemků a staveb s navrhovaným záměrem. Souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu stavby. Nezíská – li stavebník souhlasy sousedů, není jiná možnost, než záměr projednat v řízení (společné povolení).

Rodinným domem se rozumí stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Formuláře a podklady

Žádost o povolení stavby rodinného domu podává stavebník u stavebního úřadu na předepsaném formuláři (společné oznámení záměru) prostřednictvím podatelny městského úřadu. Stavebník bývá ve většině případů i vlastníkem pozemku, na kterém se má stavba realizovat. Je – li však vlastníkem tohoto pozemku jiná osoba, nebo zasahuje – li stavba i na další pozemek (např. vodovodní přípojka), musí být doložen souhlas jeho vlastníka vyznačený na situačním výkresu stavby. Pokud si stavebník zvolí zástupce, musí být doložena plná moc, která nemusí být úředně ověřena.

Stavba rodinného domu musí být předem projednána s příslušnými dotčenými orgány státní správy. Obecně lze jejich okruh ke stavbě rodinného domu omezit na následující výčet:

Současně je nutné doložit vyjádření správců sítí veřejné technické a dopravní infrastruktury k podmínkám napojení stavby na sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektro) a k případnému výskytu nebo ochraně sítí. Územní působnost jednotlivých správců lze zjistit prostřednictvím této aplikace.

K žádosti o povolení stavby rodinného domu se dokládá projektová dokumentace, která musí být vyhotovena oprávněnou osobou s příslušnou autorizací (tzv. kulaté razítko). Projektová dokumentace se dokládá ve dvou vyhotoveních pokud se stavba nachází na území obce Jesenice (k.ú. Jesenice u Prahy, Horní Jirčany, Osnice nebo Zdiměřice u Prahy). Ve třech vyhotoveních se dokládá, pokud se stavba nachází na území jiné obce ve správním obvodu zdejšího stavebního úřadu – Vestec (k.ú. Vestec u Prahy), Psáry (k.ú. Psáry, Dolní Jirčany), Ohrobec (k.ú. Ohrobec), Zvole (k.ú. Zvole u Prahy) a Březová – Oleško (k.ú. Březová u Zvole, Oleško u Zvole). Jednu ověřenou dokumentaci obdrží zpět stavebník, jednu si ponechává stavební úřad a případné třetí vyhotovení předává stavební úřad příslušné obci po povolení stavby.

Shora uvedený výčet potřebných podkladů je pouze informativní. Problematika povolování staveb je značně široká a není možné ji zkráceným výčtem zcela obsáhnout. Zmíněné podklady jsou dostatečné v ideálním případě, nepostihují však například problematiku povolení stavby s budováním nového sjezdu na pozemní komunikaci. Ta by vydala na samostatný popis. Nejste – li si jistí, že disponujete všemi potřebnými podklady, kontaktujte referenta pro příslušné katastrální území. Současně je kontraproduktivní podávat žádost o povolení stavby v případech, kdy víte, že nemáte shromážděné veškeré podklady – proces povolení stavby v žádném případě neurychlíte. Lhůta pro vydání povolení začíná běžet až po dodání veškerých podkladů a stavební úřad do té doby nemůže provádět žádné úkony. Výzva k doplnění podkladů je spojena se zbytečnou administrativní zátěží, přičemž čas věnovaný takovémuto podání může být věnován jiné, řádně doložené, žádosti. Uplatňování žádostí bez náležitých podkladů je jedním z hlavních důvodů protahování lhůt při povolování staveb.   

Správní poplatky a lhůty

Za vydání povolení ke stavbě rodinného domu v režimu územního souhlasu a ohlášení je předepsán správní poplatek v souhrnné výši 1500 Kč (neobsahuje poplatek za případnou doplňkovou stavbu – např. zahradní domek). V případě projednání záměru v řízení je výše poplatku stanovena na 5000 Kč. Poplatek lze zaplatit v hotovosti na podatelně úřadu (není možnost platit kartou), případně převodem přes účet (pokyny k platbě obdržíte před vydáním povolení – do žádosti je pro rychlejší vyřízení vhodné uvést telefonický, případně emailový kontakt).

V případě, že žádost o vydání územního souhlasu a ohlášení splňuje předepsané náležitosti a projektová dokumentace stavby odpovídá požadavkům stavebního zákona, vydá stavební úřad společný souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti. Společný souhlas je možné přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků (den doručení žadateli). V případě projednávání žádosti v řízení je k vydání rozhodnutí stavební úřad v jednoduchých případech vázán lhůtou 60 dnů, v těch složitějších pak lhůtou 90 dnů, od podání úplné žádosti. Je důležité podotknout, že před vydáním rozhodnutí je nutno obeslat všechny účastníky řízení, kteří mají lhůtu minimálně 15 dní od doručení oznámení na uplatnění případných námitek proti projednávanému záměru. Po vydání rozhodnutí začíná běžet lhůta 15 dnů od doručení rozhodnutí pro případné odvolání. Ve vztahu k problémům při doručování poštovních zásilek (např. nepřebírání pošty účastníky řízení) se reálná lhůta vyřizování, od doby podání úplné žádosti až po okamžik, kdy stavebník může začít stavět, pohybuje okolo 3 měsíců (v ideálních případech, kdy vlastníci sousedních pozemků proti stavbě nebrojí).

Má-li stavebník zájem uvedené výhody (finanční, časové) „zjednodušeného“ režimu povolení stavby rodinného domu využít, je nutné, aby získal zmíněné souhlasy vlastníků sousedních pozemků a staveb s navrhovaným záměrem.

Právní úprava, sankce

Uvedený postup se řídí příslušnými ustanoveními zákona:

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

a jeho prováděcími vyhláškami, zejména pak vyhláškami:

č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb, v platném znění;

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;

č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu;

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

V případě porušení podmínek upravených stavebním zákonem hrozí pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

 

 

Ing. Jan Hašek, vedoucí stavebního úřadu

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2018

Popis byl naposledy aktualizován: 7.3.2018

Datum konce platnosti popisu: nestanoven

Patička stránky

Dnes je 21. říjen 2019
Svátek má Brigita

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Duchovní slovo v kapli sv.Prokopa 27.10.2019

27. říjen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace