Hlavní nabídka

Obsah stránky

Změna místa trvalého pobytu 


Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. pro město Jesenice (Jesenice, Horní Jirčany, Osnice, Zdiměřice, Rozkoš, Kocanda) v budově MěÚ Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice, přízemí, kancelář 1.2., tel. 241 021 744. V původním bydlišti se není třeba odhlašovat, provádí se odhlášení pouze místních poplatků např. za držení psa.

Kdo ohlašuje místo pobytu:
• občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci (dětem při narození zapisuje matrika narození adresu místa trvalého pobytu matky)
• zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
• zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
• podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
• vyplnit a podepsat „přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis)
• prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas); za dítě do 15 let předkládá zákonný zástupce originál rodného listu (pokud je dítě držitelem občanského průkazu, předkládá i tento)
• doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, případně s nájemní smlouvou), anebo pokud není vlastníkem/spoluvlastníkem nebo nájemcem nemovitosti předloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (vlastníka, nájemce družstevního bytu) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny a předloží doklad o nemovitosti.

Správní poplatek
• Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Právní úprava
• Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
• vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
Doplňující zákony a předpisy:
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
• zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

Opravné prostředky
V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví žádosti a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při ohlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky nebudou ani po výzvě ve stanovené lhůtě odstraněny, rozhodne ohlašovna o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.
Proti rozhodnutí o nezaevidování místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.
 
Sankce
Sankce nejsou stanoveny.

 

Vložený dokument

Co mám dělat po změně TP pdf pdf 268 kB

Patička stránky

Dnes je 18. listopad 2018
Svátek má Romana
Starostka města Jesenice
Mgr. Radka Vladyková
930 let Jesenice // 100 let republiky

Kalendář akcí // na listopad

Nejbližší připravovaná akce

Vánoční koncert Václav Hybš

27. listopad 2018 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace