Hlavní nabídka

Obsah stránky

Důsledky zápisu voliče do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě

Voliči jsou pro všechny druhy voleb vedeni na základě svého trvalého pobytu ve stálém seznamu voličů, a to podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Má-li některý volič bydliště mimo území České republiky, může požádat u zastupitelského nebo konzulárního úřadu České republiky (s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky) o zápis do zvláštního seznamu voličů v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stejně jako stálý seznam voličů má zvláštní seznam voličů charakter trvalého zápisu a volič tam zůstane zapsán, až pokud sám nepožádá o vyškrtnutí. Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů (§ 4 zákona č. 247/1995 Sb.), což zajišťuje jednu ze základních zásad volebního práva, podle které může každý volič v týchž volbách hlasovat pouze jednou. To znamená, že požádá-li volič o zápis do zvláštního seznamu, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů (v místě svého trvalého pobytu), a to až do doby, kdy se aktivně nechá u zastupitelského úřadu vyškrtnout (viz níže).

Obecní úřad u voliče, který požádal o zápis u zastupitelského úřadu, uvede poznámku, že volič byl vyškrtnut ze stálého seznamu voličů z důvodu zápisu u zastupitelského úřadu. O těchto důsledcích jsou voliči zastupitelskými úřady informováni. Uvedená zásada jednoho zápisu do trvale vedeného seznamu voličů platí pro všechny druhy voleb, neboť pro jednotlivé volby (s výjimkou voleb do Evropského parlamentu) se nevytváří nový seznam voličů, ale je využíván stálý seznam voličů.

Chce-li volič (např. v případě návratu) opětovně hlasovat na území České republiky, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad tak učiní a vydá voliči o tom potvrzení. Volič se pak v období přede dnem voleb s tímto potvrzením dostaví na obecní úřad v místě svého trvalého bydliště, kde ho odevzdá.

Obecní úřad na základě předloženého potvrzení zruší u dotyčného voliče poznámku o zápisu ve zvláštním seznamu voličů. Zároveň má volič možnost při této příležitosti ověřit si správnost ostatních údajů. Nejzazší možnost, kdy lze předložit zmiňované potvrzení, je v den voleb přímo okrskové volební komisi, příslušné podle místa trvalého pobytu voliče.

Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení voliče dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasování. Dosavadní poznámka ve stálém seznamu voličů o vyškrtnutí voliče by měla být následně obecním úřadem zrušena.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

Úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů

Patička stránky

Dnes je 22. březen 2019
Svátek má Leona

Kalendář akcí // na březen

Nejbližší připravovaná akce

Společenský ples města Jesenice

23. březen 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace