Hlavní nabídka

Obsah stránky

Základní informace k projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002893 Zvýšení kvality strategického řízení města Jesenice v oblasti sociálního rozvoje a bezpečnosti města Jesenice

Úvod

V roce 2016 podalo město Jesenice žádost o dotaci do příslušné výzvy z Operačního programu Zaměstnanost. Tato žádost prošla schvalovacím řízením na MPSV a byla kladně vyřízena. Dne 3.3. 2017 obdrželo město Jesenice návrh právního aktu, který byl dne 28.3.2017 schválen Radou města Jesenice.

Zdůvodnění projektu

V roce 2011 - 2012 byl zpracován Strategický plán rozvoje obce Jesenice, který je jedním ze základních výchozích dokumentů pro zpracování nových výstupů projektu. Cílem tohoto strategického plánu bylo provádět vyhodnocení, což bude obsahem zpracování poziční studie jako úvodní části zpracování aktualizací a nových řešení až do projektových karet s vazbou na priority města k aktuálním záměrům města, tak aby bylo možné ještě v tomto programovacím období (2014 – 2020) požádat o nové dotace.

Hlavní výstupy projektu:

V rámci Strategie sociálního rozvoje budou definovány tematické oblasti sociálně ekonomického rozvoje města a jejich rozpracování do priorit. Cílem je vytvoření strategického dokumentu v oblasti zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje města a zvýšení transparentnosti fungování města k vyváženému sociálně-ekonomickému rozvoji a zlepšování životních podmínek včetně efektivního využívání finančních zdrojů. Součástí výstupů bude zpracování analýz a návrhů na systémová a reálná řešení dopravní a technické infrastruktury, bydlení, sociálních a zdravotnchí služeb, školství, kultury, sportu, volného času, ekonomiky, podnikání, zaměstnanosti, cestovního ruchu, životního prostředí, správy a řízení města, bezpečnosti a dopravy. Pokud jde o zpracování Strategie bezpečnosti města, bude se zpracovávat systém potřebných analýz a stanovení priorit v oblasti bezpečnosti, která zasahuje zejména do systému prevence kriminality, snižování míry a četnosti trestné činnosti, ale také do posílení dopravní bezpečnosti, snížení výskytu delikventnosti, komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci města Jesenice a Policie ČR a další . Výstupem bude zpracování koncepčního řešení zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku města, nastavení spolupráce Městské policie, JSDH, součinnost PČR, MP a JSDH.

Aktivity projektu budou mimo jiné reagovat na výstupy dotazníkového šetření, které bylo prováděno v loňském roce a které ukázalo na nutnost řešení některých priorit města, proto se projektové práce zaměří na tyto priority. Součástí výstupů tedy budou aktualizované strategické dokumenty v oblastech vymezených projektem, ale také i akční plány města s vazbou na rozpočty, a to nejen krátkodobé, ale i střednědobé a dlouhodobé. Vzhledem k tomu, že dotazníkové šetření poukázalo na nízkou komunikaci zástupců veřejné správy města Jesenice s občany, budou organizovány pravidelné workshopy k jednotlivým věcným tématům. Publicita projektu bude zabezpečena pravidelnými informacemi na webových stránkách města Jesenice.

Finanční zajištění projektu

Žádost o dotaci byla předložena a schválena na výši 1 321 580,- Kč , z toho 5 % hradí město Jesenice.

Realizační tým projektu

Realizační tým projektu za město Jesenice má v přímé gesci Mgr. Radka Vladyková (starostka), Ing. Ivan Ševčík (mzdová oblast), Anna Maškarová (veřejné zakázky). Realizační tým je vytvořen jak ze zaměstnanců městského úřadu, tak z externích odborníků. Pozici projektového manažera realizačního týmu a současně odborného garanta vykonává JUDr. Jarmila Škvrnová, dále Jitka Chmelařová (za oblast sociálního rozvoje a publicity), Jiří Hykl (za oblast bezpečnosti). Další pozice odborných garantů za jednotlivé tématické oblasti vykonávají Ing. Hanka Zápotocká, Ing. Radan Miksa, RNDr. Sylvie Marešová, Denisa Isabella Pospíšilová a Bronislava Skrčená.

Harmonogram projektu

Časový plán aktivit:

1. etapa: 1. 4. 2017 – 31. 8. 2018

Březen/2017 – návrh na sestavení realizačního týmu, příprava a zpracování DPČ - DPP, v souladu se žádostí o dotaci, zpracování harmonogramu projektu, navázání komunikace příjemce dotace se zástupcem poskytovatele dotace, zajištění vstupu do systému MS 2014 pro oprávněné členy týmu, informace pro Radu města Jesenice o projektu, schválení projektu Radou města, provedení průzkumu trhu na stanovení ceny veřejných zakázek v projektu, zpracováno ze strany MPSV Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002893, schvalovací proces v Jesenici, schválení Radou města Jesenice

Duben/2017 – sjednání dohod o provedení práce a pracovní činnosti, příprava a zpracování zadávací dokumentace na sloučená výběrová řízení, zpracování výsledků průzkumu trhu, členové realizačního týmu se v průběhu měsíce dubna a května seznamují se současným stavem obce v daných prioritách, a to jednak studiem písemných dokumentů obce, jednak budou požádáni zástupci vedení města o součinnost a jejich účastí na jednáních realizačního týmu projektu), zpracování a založení veškeré dokumentace k projektu na vytvořený Google disk, zajištění přístupu členům realizačního týmu a dalším pověřeným osobám

Květen/2017 – vymezení předmětu veřejných zakázek, a to jak z hlediska sociálního rozvoje, tak z hlediska bezpečnostní politiky, tvorba na dokumentech k zadávací dokumentaci pro veřejné zakázky, shromáždění dokumentů (různých dosavadních analýz, studií, plánů města Jesenice) do zadávací dokumentace, seznámení realizačního týmu s obsahem dokumentace, finalizace dokumentace a zaslání na MPSV ke kontrole, společná jednání realizačního týmu a odborných pracovníků města, pokud jde o územní plány a investice města

Červen/2017 – zpracování všech nutných administrativních prací (žádost o nepodstatnou změnu projektu a podání na MPSV, práce na zprávě o realizaci projektu, práce na publicitě projektu - zpracování podkladů ne webové stránky města, studium dostupných dokumentů města Jesenice a odborná příprava na realizaci veřejné zakázky,

Červenec, srpen/2017 – zpracování a realizace připomínek k zadávací dokumentaci, komunikace se zástupci MPSV, vyhlášení výběrových řízení, zpracování monitorovací zprávy a žádosti o platbu, průběžné hodnocení indikátorů

2.etapa: 1.9.2017 – 31.3.2018 až 30.4.2018

Září/2017 – hodnocení nabídek, výběr dodavatele

Říjen/2017 – únor /2018 - realizace zakázek, pravidelné schůzky dodavatele a členů realizačního týmu a zástupců města, participace členů realizačního týmu v součinnosti se zástupci města na připomínkovém řízení k dodávaným materiálům ze strany vysoutěženého zhotovitele, organizování workshopů, v případě prodlení výběru dodavatele zpracování žádosti na řídící orgán MPSV o prodloužení projektu o 1 měsíc

Březen/2018 – implementace závěrů výstupů veřejné zakázky do akcí města, zpracování podkladů pro cílové skupiny a seznámení s výstupy projektu

Březen/2018 – duben/2018 – závěrečná monitorovací zpráva, zpracování žádosti o platbu, vyhodnocení indikátorů.

 

Zpracovala: JUDr. Jarmila Škvrnová Vedoucí projektového týmu

 

 

Patička stránky

Dnes je 21. září 2019
Svátek má Matouš

Kalendář akcí // na září

Nejbližší připravovaná akce

Princezna Koloběžka

22. září 2019 // KULTURA

Mobilní rozhlas // registrace